ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) شماره 42

سال : 11
شماره : 4
شماره پی در پی : 42

اطلاعات مقاله
 • تعداد نمایش : 691
 • تعداد دانلود : 172

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 11، شماره 4، ، شماره پی در پی 42

بررسی سبکی و محتوایی نسخه خطی دیوان شکیبای کرمانی شاعر قرن دوازدهم

صفحه (1 - 20)
بهناز پیامنی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 96

چکیده
شکیبای کرمانی یکی از شاعران خوش قریحه اما گمنام قرن دوازدهم است. نسخه خطی منحصر به فرد دیوان این شاعر با شماره 3892 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است. دیوان شامل غزلیات، قصاید، قطعات ، رباعیات و یک مستزاد است. از جمله ویژگیهای شعری شکیبا در این دیوان مواردی مانند تصویرسازی زنده، بکارگیری صنایع ادبی استادانه، تلاش در آفرینش واژههای خوشآوا، گویا و تاثیرگذار، انتخاب اوزان خاص و متناسب با مفهوم مورد نظر در اشعار، بکارگیری ردیفهای فعلی طولانی و گاهی نیز پرسشی که غنای شعر و کمال مفهوم قافیه را در پی دارد و نیز استفاده به موقع و شاعرانه از صنایع ادبی در حوزه بدیع لفظی و معنوی است. روش کار در این مقاله بررسی سبکی و محتوایی دیوان شاعر از سه منظر فکری، زبانی و ادبی با هدف دستیابی به میزان موفقیت سراینده به عنوان یکی از شاعران دوره بازگشت در پیروی از شاعران سبکهای شعری پیش از خود بوده است. در نتیجه میتوان وانمندی شکیبا را به عنوان یکی از سرایندگان خوش قریحه دوره بازگشت در پیروی از شاعران سبکهای پیش از خود و موفقیت وی در انعکاس ساختار فکری، زبانی و ادبی آنها در اشعار خود مورد تایید قرار داد. and lt;-div and gt; and lt;-div and gt;

کلمات کلیدی
شکیبای کرمانی , دیوان اشعار , تحلیل سبکی و محتوایی

فهرست منابع
 • آشنایی با عروض و قافیه، شمیسا، سیروس، 1381، چاپ هجدهم، ویرایش سوم، تهران: فردوس
 • ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت، شفیعی کدکنی، محمدرضا، 1380، تهران: سخن
 • ایهام در شعر فارسی، راستگو، سیدمحمد، 1370، معارف، ش22، صص37-83
 • التفتازانی، سعد الدین مسعود، المطول، 1425، الطبعه الاولی، بیروت، دارالاحیا التراث العربی
 • حدائق السحر فی دقائق الشعر، وطواط، 1362، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران: طهوری و سنایی
 • سبک شناسی نثر، شمیسا، سیروس، 1380، چاپ اول، تهران: فردوس
 • شکیبای کرمانی شاعر قرن دوازدهم، افسری، عبدالرضا، 1350، مجله وحید، ش92، صص720-722
 • فرهنگ موسیقی شعر، ذوالفقاری، محسن، 1380، قم: نجبا
 • فنون بلاغت و صناعات ادبی، همایی، جلال الدین، 1389، جاپ اول، تهران: اهورا
 • مدارج­البلاغه در علم بدیع، هدایت، رضاقلی خان، 1383، تصحیح حمید حسنی، چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • مکتب بازگشت، شمس لنگرودی، محمد، 1375، ویرایش دوم، تهران: آگه
 • موسیقی شعر، شفیعی کدکنی، محمدرضا، 1376، چاپ پنجم، تهران: آگه
 • نسخه خطی دیوان شکیبای کرمانی، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهرانف شماره نسخه: 3892
 • نقد بدیع، فشارکی، محمد، 1379، چاپ اول، تهران: سمت
 • نگاهی تازه به بدیع، شمیسا، سیروس، 1368، چاپ چهاردهم، تهران: فردوس
 • " " "