ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه

سال : 13
شماره : 11
شماره پی در پی : 57

اطلاعات مقاله
  • تعداد نمایش : 114
  • تعداد دانلود : 59

ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 11، ، شماره پی در پی 57

نگاهی به انیس الاطباء ابوالخیر فارسی و سبک شناسی آن

صفحه (113 - 129)
سیّد مرتضی طاهری بَرزُکی ، عطا محمّد رادمنش (نویسنده مسئول)، سید مهدی نوریان
تاریخ دریافت مقاله : شهریور 1396
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : شهریور 1398

چکیده

انیس الاطباء اثر ابوالخیر محمد تقی بن محمد فارسی، کتابی است در موضوع طب از قرن دهم هجری که مشتمل بر سه بخش شامل دو صحیفه و یک گفتار است. صحیفه اول در «علم نظری» شامل هفده قول، صحیفه دوم در «علم عملی» شامل سی و چهار باب و بخش سوم «گفتاری در قرابادین مفرده و مرکبه» است. مؤلّف در این کتاب اسامی بعضی از اطباء را آورده و از ایشان نقل قول نموده است که از حیث شناسایی برخی پزشکان هم‌ عصرش بسیار حائز اهمیت است. این کتاب از نظر پزشکی نیز یک دوره کامل طب بالینی بر اساس دانش پیشینیان و تجارب خود مولّف را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد. همچنین این کتاب مشتمل بر روشهای درمانی و تجویز داروها و مجرّبات مؤلف است که میتواند در طب سنتی و پزشکی سودمند باشد. مطالب این نسخه از جهت علمی، میتواند کمک بسیار زیادی به طب سنتی بکند. معرفی این نسخه به شناخت بیشتر متون نثر علمی در دوره صفویه کمک میکند.

مقاله حاضر علاوه بر پرداختن به زندگی و احوال ابوالخیر فارسی و شناخت انیس الاطباء مختصات زبانی و رسم الخط نسخه را معرفی میکند.

کلمات کلیدی
تقی الدین ابوالخیر فارسی , انیس الاطبا , طب نظری , طب عملی , قرابادین , سبک شناسی