ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.112 می باشد
نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر می گردد. این نشریه به بررسی و انتشار مقالات علمی تخصصی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی به عنوان ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی و با امتیاز"ب" در حوزه موضوعات زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تأثیر 0.112 و با درجه کیفیت Q2 می باشد. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و پذیرش به چاپ می رساند.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
ترجمه متون به انگلیسی
برای ترجمه متون خود به انگلیسی میتوانید با آقای محمد صادقی به شماره 09155512901 تماس حاصل فرمایید.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.112
نمایه در گوگل اسکالر
تعداد ارجاعات نشریه
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 120
تعداد مقالات عرضه شده 5600
تعداد مقالات چاپ شده 1064
تعداد مقالات رد شده 4536
نرخ پذیرش(%) 19%
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1064
تعداد بازدید کننده مقالات 2093358
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 861683
تعداد صفحات مقالات 21280
تعداد کل منابع مقالات 15960

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 12، شماره 1، ، شماره پی در پی 43

بررسی و مقایسۀ سبکی سه نثر فنی در تاریخ آل سلجوق (راحۀ الصدور و آیه السرور، اوامر العلائیه فی امور العلائیه، مسامره الاخبار و مسایره الاخیار)

صفحه (259 - 278)
زرین تاج واردی(نویسنده مسئول)، مارال شهبازی
تاریخ دریافت مقاله : زمستان 96
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهار 97

چکیده
قرن ششم و هفتم در تاریخ تطور نثر فارسی از نظر الفاظ، صنایع، تکلفات و مختصات فنی مهمترین ادوار به شمار می‌آید. نهضتی که در اواخر قرن ششم و آغاز قرن هفتم در نگارش متون تاریخی به نثر مصنوع منشیانه شکل گرفت، حامیان و طرفدارانی یافت. سر سلسلۀ این دسته از مؤلفان کتب تاریخی، عطاملک جوینی است. اما پیروان عطاملک که آثار خود را به عنوان ذیلی بر جهانگشا نوشتند، به حقیقت کار استاد به شایستگی پی نبردند و نتوانستند همانند وی اثری زیبا بیافرینند که هم از نظر روایتهای تاریخی و هم از نظر ادبی آثاری در خور توجه و اهمیت باشند. هدف از این جستار بررسی ویژگی سبکی سه اثر تاریخی، یعنی راحه الصدور راوندی، اوامر العلائیه ابن بی بی و مسامره الاخبار محمود آقسرایی است که هر سه جز منابع مفید تاریخ سلجوقیان میباشد.در این نوشتار بر آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که رویکرد نثر فنی در این کتب چگونه است و چه تفاوتها و شباهتهای سبکی در میان این سه اثر فنی دوره سلجوقی دیده میشود؟

کلمات کلیدی
ویژگیهای سبکی , راحۀ الصدور , اوامر العلائیه فی امور العلائی , مسامرۀ الاخبار و مسایرۀ الاخیا