ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) شماره 82

سال : 15
شماره : 12
شماره پی در پی : 82

اطلاعات مقاله

ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 15، شماره 12، ، شماره پی در پی 82

بررسی استعارۀ مفهومی عشق در غزل سعدی بر پایۀ نظریات لیکاف و جانسون

صفحه (83 - 106)
نازنین بهاروند ، مسعود سپهوندی (نویسنده مسئول)، قاسم صحرایی
تاریخ دریافت مقاله : اسفند 1400
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : خرداد 1401

چکیده

زمینه و هدف: در نظریۀ استعارۀ مفهومی میتوان گفت استعاره ها متکی بر ارتباط مفهومی و معنایی میان‌ واژه ها هستند که در قالب ابزاری برای درک و دریافت نوع فهم انسان از پدیده ها و امور انتزاعی و نیز محسوس جهان عمل مینمایند. ادبیات در ارتباط با نظریۀ استعارۀ مفهومی دارای حوزه های مبدأ و مقصد گوناگون است که ازطریق آنها مفاهیم ذهن را برای خواننده بصورت ملموس تبیین مینماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی اشعاری از غزلیات سعدی است که حوزۀ مبدأ و یا مقصد آن با مفهوم «عشق» مورد توجه شاعر قرار گرفته است.

روش مطالعه: روش تحقیق در این پژوهش بصورت توصیفی ـ تحلیلی بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و بشیوۀ سندکاوی براساس گزینش غزلیاتی است که در آنها عشق و خوشه های معنایی آن بصورت بیشتری مورد توجه قرار گرفته است.

یافته ها: طبق بررسیهای بعمل‌آمده عشق در کلام سعدی از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. نگاه سعدی به مسئلۀ عشق نگاهی مثبت و بسیار خیال‌انگیز است.

نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که استعارۀ مفهومی عشق در غزلیات سعدی بازتاب‌دهندۀ جهانبینی و دیدگاه فکری سعدی است که خود نشئت‌گرفته از نظام مفهومی است که بر ساختار ذهن و اندیشۀ شاعر سایه افکنده است. عشق در غزلیات سعدی، روشنی‌بخش، جان‌افزا، متحول‌کننده، درمانگر، پاکیزه و پدیده ای بی‌تاب‌کننده است که درعین تسکین دل، سبب سوزوگداز آن نیز میشود و غارتگری خونریز است.

کلمات کلیدی
سعدی؛ غزل , استعارۀ مفهومی , عشق , لیکاف و جانسون