ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.152 می باشد

نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب سابق) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر شده؛ و در زمینه بررسی و انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. این نشریه به عنوان یکی از ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی، با امتیاز"بدر حوزه زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شذه است. همچنین این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و ضمن اخذ درجه کیفیت Q2، دارای ضریب تاثیر 0.152 میباشد. نشریه سبک شناسی و تحلیل متون نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهشهای کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه بوده و مقالات را پس از داوریهای مشارکتی و پذیرش به چاپ میرساند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ  اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی مینماید.

تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن تماس: 02122065569
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
آمار و ارقام نشریه
تاریخ شروع چاپ نشریه 1387
درجه کیفیت در ISC Q2
ضریب تاثیر در ISC 0.152
تعداد جلد در سال 12
تعداد دوره در سال 12
تعداد مقاله در سال 144
تعداد مقالات عرضه شده 7411
تعداد مقالات چاپ شده 1544
تعداد مقالات رد شده 5867
نرخ پذیرش(%) 20.8
تعداد مقالات مروری چاپ شده 0
تعداد مقالات پژوهشی چاپ شده 1544
تعداد بازدید کننده مقالات 2570429
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1152555
تعداد صفحات مقالات 32424
تعداد کل منابع مقالات 24704
سال 10، ، شماره پی در پی 38 ، تعداد صفحات 361 XML شناسنامه و فهرست مجله
 • 1 . بررسی و تحلیل تشبیهات درباری در قصاید سیف فَرْغانی

  • سید محمدعلی سلمانزاده اطاقسرایی(نویسنده مسئول) ،دکتر مسعود روحانی ،دکتر مرتضی محسنی ، دکتر علی اکبر باقری خلیلی

  بسیاری از شاعران ایرانی از دیرباز در دربار صاحبان قدرت سیاسی حضور مقطعی یا دائمی داشتهاند؛ اما بودهاند شاعران آزادهای که هیچگاه گرد قدرت نگشتهاند و یا پس از مدتی به دلایل گوناگون ترْکِ سلطانی را ترککردهاند. حضور یا پشتپازدن به قدرت، در شکلدادن تصاویر...
 • 2 . ضرورت بازنگری در تصحیح و تعلیقات کلیله و دمنه مینوی

  • دکتر حبیب صفرزاده، دکتر هادی اکبرزاده، مهدی محمدی جم(نویسنده مسئول)

  کتاب کلیلهودمنه اثر ابو المعالی نصرالله منشی ازجمله متون مهم و کهن ادبیات فارسی است که با توجه به ارزش و اهمیت ادبی آن همواره توجه ادیبان و صاحبنظران را به خود جلب کرده و ازاینرو کوششهای بسیاری برای رسیدن به تصحیحی مضبوطتر و شرح و تعلیق روشنتر درزمین...
 • 3 . بررسی و تحلیل ژرف ساختهای معنایی خبر، شاخصه مهم سبک شناسانه اشعار دورهای خراسانی و عراقی

  • محبوبه همتیان (نویسنده مسئول)

  از میان شاخههای سهگانه علوم بلاغی، علم معانی قسمی است که درباره وجوه معنایی کلام و چرایی ساختارهای گوناگون اقسام جمله بحث میکند. یکی از مباحث اصلی در این علم بررسی لایههای عمیق معنایی و مقاصد و اغراض نهفته در جملههای خبری و اقسام گزارههای انشای طلبی ...
 • 4 . سبک شناسی لایه ای اشعار پرتو کرمانشاهی(لایه های آوایی و بلاغی و ایدئولوژیک)

  • فریبا همتی(نویسنده مسئول)، میرجلال الدین کزازی ، علی سرور یعقوبی

  ادبیّات از شرایط اجتماعی و اقلیمی تأثیر میپذیرد و شعر شاعران منعکسکنندۀ جامعه و محیطی است که سرایندگان در آن نشو و نما یافته و زیستهاند. امروزه ادبیّات اقلیمی بعنوان شاخهای از ادبیّات که درصدد نمایاندن بنمایهها و شاخصههای طبیعی و انسانی منطقه و اقلیم...
 • 5 . عناصر لحن حماسی در بخش اساطیری شاهنامه

  • عباسعلی وفایی(نویسنده مسئول)، رقیه کاردل ایلواری

  شاهنامۀ فردوسی که با نوع ادبی حماسی شناخته میشود موضوعات متفاوتی چون اساطیری، پهلوانی، تاریخی، گاهی داستانهای حکیمانه و عاشقانه)رمانس( را با لحنی حماسی بیان میکند. دربارۀ نوع ادبی حماسی و سبک حماسی فراوان سخن رفته است اما از لحن حماسی که اساس ایجاد س...
 • 6 . بررسی تطور عملکردهای اجتماعی زنان در متون نثر داستانی در فاصله قرنهای ششم تا نهم( با تکیه بر سمک عیّار، ابومسلم نامه، دارابنامه بیغمی و فی

  • معصومه قانع(نویسنده مسئول)، پروین سلاجقه

  در داستانهای کهن ادبات فارسی، زنان پوسته نقش و حضوری پر رنگ دارند که ان ییی نقشها بصورتهای گوناگون مثبت و منفی در متن آثار بازتاب افتهاند. برای بررسی دققتر و ی ی علمتر نوع عملکرد زنان در متون نثر داستانی و سر تطور آن، چهار اثر سم عاّر (قرن کییی ششم)،...
 • 7 . بررسی تحلیلی ساختارهای تشبیه در بخش پهلوانی و تاریخی شاهنامه

  • علی صفی زاده(نویسنده مسئول)، موسی پرنیان، خلیل بیگ زاده

  تشب ه کی از گونههای صور خال در دو بخش پهلوانی و تارخی شاهنامه است که یی یی فردوسی آن را از زوایای گوناگونی مانند: وجه شبه، ادات تشبه، انواع تشبه، تقید، تشبیه ییی حسّی و عقلی و مفرد و مربّ سنجیده و برای اغراضی چون تبیین شگردهای حماسی و ک جلوههای معنای...
 • 8 . شیوه های ایجاز و فشرده سازی کلام در بوستان سعدی

  • فاطمه صالحی(نویسنده مسئول)

  یکی از مهمترین نکاتی که که کلام را مؤثر میسازد و باعث میشود که بگوییم سخن به مقتضای حال مخاطب و مناسب با اوضاع و احوال و درخور موضوع بحث ایراد شده توجه به این مسئله است که با مخاطبان مختلف در اوضاع و احوال گوناگون در باب موضوعات مختلف به چه اندازه سخ...
 • 9 . بررسی سیرتحول عناصر داستان در رمان فارسی از ابتدای دهه چهل تا انتهای دهه شصت خورشیدی(1340-1369) با تکیه بر هفت اثر برجسته

  • محمد شاه حسینی(نویسنده مسئول) ،دکتر عبدالله حسنزاده میرعلی

  مقاله حاضر به بررسی سیرتحول عناصر داستان در رمان فارسی از ابتدای دهه چهل تاانتهای دهه شصت خورشیدی(1340-1369) با تکیه بر هفت اثر برجسته:سنگ صبور، برهگمشده راعی، طوبی و معنای شب، داستان یک شهر، سووشون، ثریا در اغما و درازنای شب میپردازد. تحلیل و تفسیر ...
 • 10 . سبک شناسی ساختاری و محتوایی متون تعلیمی)اندرزی( فارسی باستان و اوستا

  • زهره زرشناس(نویسنده مسئول) ، نسرین اصلانی

  در تمام دورههای تاریخی از آغاز تا به امروز، اوضاع اجتماعی و مذهبی، تاثیر مستقیم بر شکلگیری ادبیات، سب نگارش و محتوای آن دارد و مهمترین بخش از ادبیات هر سرزمین ک را ادبیات تعلیمی آن تشکیل میدهد و نیز این اندرزها هستند که بخش گستردهای از ادبیات تعلیمی ...
 • 11 . کارکرد روایت در تذکره الاولیاء شیخ عطارنیشابوری

  • آذر دانشگر(نویسنده مسئول)

  روایت شناسی بر ساختار روایت که نوعی شیوۀ نقل از طریق روایت است،تکیه دارد. روایت، میتواند به صورت: گفتاری، نوشتاری، تصاویر متحرک یا ثابت باشد؛ به همین منظور، دایرۀ وسیعی از شکلهای گوناگون را در برمیگیرد از جمله: کتاب، روزنامه، رمان، فیلم، نقاشی و... ر...
 • 12 . تحلیل نشانه های لفظی و معنایی اشعار شمس طبسی

  • سعید حاتمی(نویسنده مسئول)، سعیده حاجی زاده، حمید جعفری قریه علی

  شمسالدّین محمّدبن عبدالکریم طبسی از شعرای شاخص قصیدهسرای اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است. اگرچه به دلل قرار گرفتن شهرت او در پرتو شهرت شاعران ی شهر معاصرش چون سنای، عطار، انوری، خاقانی، مولوی و سعدی، دیگر مجالی برای نمود یی این شاعر باقی نمان...
 • 13 . تسلطها و نوآوریهای مولوی در نحوۀ ارائه پرسشها در مثنوی

  • صغری جلیلی جشن آبادی(نویسنده مسئول)

  پرسش یکی از انواع جملههای انشایی طلبی میباشد که بسیاری از شاعران، ازآن جز در هدف کسب آگاهی، بهره میبرند و درکلام خود هنربلاغی میسازند. بررسی انواع و بسامد هریک از جملات موجود در دیوانهای شعر، علاوه بر ارزش ادبی، میتواند نشاندهنده ارزش سبکشناسی خصوصاً...
 • 14 . تحلیل استعارههای مکنیه در غزلهای بیدل

  • احمد تمیمداری(نویسنده مسئول)، زهرا پیرحیاتی

  بیدل دهلوی،(1054-1133 ه.ق) از شاعران توانای سبک هندی است که به نازک خیالیمشهوراست. استعارههای غریب و دور ازذهن او گواه این مطلب است.او تمام موجودات را جاندار و دارای ادراک و شعور میداند؛ جانبخشیهای او اعم از انسان و حیوان است و از سطح امور محسوس میگذ...
 • 15 . شهرآشوب ملاطغرای مشهدی؛ اثری نوآورانه

  • زهرا مرتضوی بیستگانی(نویسنده مسئول)، دکتر سید مهدی نوریان

  طغرای مشهدی از شاعران و نویسندگان سده یازدهم هجری است که به هند مهاجرت کرده و حیات ادبی وی در آن دیار بوده است. در ضمن آثار طغرا ساقینامهای وجود دارد. این ساقینامه از جهات بسیاری قابل تحقیق است. از جمله شهرآشوبی که در ضمن آن آمده است. موضوع این نوشتا...
 • 16 . بررسی ادبیات داستانی کودک و نوجوان در ایران در دو دهه چهل و پنجاه از لحاظ درونمایه با تکیه بر هجده داستان از یازده نویسنده

  • علی اصغر بابا سالار(نویسنده مسئول)، حسین المرعی

  بررسی درونمایه که همان فکر مسلط بر هر عمل ادبی, داستانهای کودک و نوجوان از اهمیت خاصی برخوردار میباشد, چرا که کشف درونمایه یا مضمون باعث شناخت بهتر عمل داستانی و شخصیتهای آن میشود و در نهایت فهم عمیقتر کلام نویسندگان را در پی دارد. در این مقاله سعی ش...
 • 17 . سبک شناسی شعر فاضل نظری

  • علی اکبر افراسیاب پور(نویسنده مسئول)، یدالله بهمنی مطلق، محمد بید خونی

  فاضل نظری یکی از شاعران جوان معاصر است که به دلیل برخورداری از ذوق شاعری، مطالعات ادبی و خلاقیتهای زبانی و مضمونی اشعارش با اقبال نسبتاً خوب مخاطبان روبرو شده است. شعر وی، اگرچه مقدّ به قواعد ساختاری و انضباط سنّتی است، لیکن از حث زبان یی و مضمون ترا...
 • 18 . زیبایی شناسی وجه شبه در تشبیهات خمسۀ نظامی

  • زیبا اسماعیلی (نویسنده مسئول)، دکتر ناصر کاظم خانلو

  • صفحه 1-22
  تشبیه رایجترین صورخیال شاعرانه و اساسیترین رکن دستگاه بلاغی اشعار هر شاعر است، زیرا ارکان بعدی صورخیال مانند استعاره و کنایه از تشبیه ناشی میشوند. از میان چهار رکن تشبیه ، وجه شبه از اهمیت بیشتری برخوردار است تا جاییکه علمای بلاغت آنرا مهمترین رکن تش...