ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 2، ، شماره پی در پی 36

معرفی نسخه خطی «مغازی النبی» و سبک شناسی آن

صفحه (0 - 0)
مهدی اسلامی ، مرتضی رشیدی آشجردی(نویسنده مسئول) ، مهرداد چترایی عزیزآبادی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
کشمیر از جمله مناطقی است که در طول تاریخ شاعران بسیاری را به تاریخ ادبیات فارسی معرفی کرده است. یکی از شاعرانی که آثارش نماینده اهمیت و نقش موثر او در ترویج زبان فارسی در منطقه کشمیر میباشد، یعقوب صرفی کشمیری است که در قرن دهم هجری قمری میزیسته است. صرفی به تقلید از نظامی، مثنویی به نام «پنج گنج» را سروده که چهارمین گنج این منظومه به نام «مغازی النبی» به تقلید از اسکندر نامه نظا‌می‌، در شرح زندگی و غزوات پیامبر اکرم(ص) سروده شده و تاکنون به چاپ نرسیده است. در این پژوهش ضمن معرفی نسخه های خطی مغازی النبی، مختصات سبک شناسی این اثر را در دستگاههای زبانی، فکری و بلاغی بررسی کرده‌ایم. نگارنده ضمن بررسی خصوصیات سبکی، سعی کرده چهره واقعی صرفی که مانند مورخی دقیق النظر که به روایت رویدادهای زندگی پیامبر(ص) پرداخته است، آشکار سازد.

کلمات کلیدی
شعر پست مدرن , سبک , تصویر , معنا , زبان , صرفی کشمیری , مغازی النبی , سبک , نسخه خطی , پیامبر اسلام(ص)