ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 2، ، شماره پی در پی 36

شناخت اجزا و مواد زبان عامیانه در «شرح زندگانی من» تألیف عبدالله مستوفی

صفحه (0 - 0)
محمدرضایی(نویسنده مسئول) ، الهام مؤمنی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
نثر کتاب «شرح زندگانی من» تألیف عبدالله مستوفی در ژانر ادبی حسب حال یا زندگینامه‌ خودنگاشت اوضاع سیاسی واداری و اجتماعی دوره قاجار و پهلوی اول (رضا شاه) را به شکل داستان در داستان شرح میدهد. حسب حال مستوفی، سرشار از نقل‌قولها و محاورات و عامیانه گویهای مردم در قرن سیزدهم است. درواقع با این محوریت، صمیمیت بین مؤلف و مخاطب افزون‌شده است و مخاطب نثر را صمیمی، شیرین، ساده و جذاب مییابد. در پژوهش حاضر هدف، بررسی و شناخت عناصر زبانی عامیانه در کتاب «شرح زندگانی من» است.در جهت نیل به هدف، سؤال اصلی پژوهش بررسی و شناخت حوزههای عناصر زبانی عامیانه ساز در کتاب موردبحث است؛ ازآنجاکه، صاحبنظران ادبیات عامه اجزای زبانی این ادبیات را در چهار حوزه مطرح کرده‌اند، پژوهش حاضر نیز در این چهار حوزه واژگان، اصطلاحات و زبانزدها، کنایات و ضرب‌المثلها‌ به بررسی نثر موردنظر پرداخته و میزان بهرمندی «شرح زندگانی من» از این اجزای زبانی عامیانه را مورد تبیین قرارداده است تا سبک عامیانه در نثر مستوفی به‌عنوان یک سبک شخصی در دوره قاجار قلمداد شود.

کلمات کلیدی
اغراض ثانویه , جملات امری , غزلیات سعدی , شرح زندگانی من , اجزای زبانی عامیانه , کنایات و زبانزدها , ضرب‌المثلها , واژگان