ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 5، ، شماره پی در پی 51

سبک شناسی واژه های مجموعه شعرهای شاعران فارسی سرای مازندران از سال(1357) تا پایان سال (1397) با رویکرد لایه ای

صفحه (22 - 45)
عبدالرضا شیردست ، غلامرضا پیروز (نویسنده مسئول)، علی اکبر باقری ، حسین حسن پور آلاشتی
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : پاییز 1398

چکیده
سبک شناسی لایه ای یکی از روش های نوین سبک شناسی است که با تجزیه تحلیل ویژگیهای سبکی متن، چگونگی شکل گیری مفاهیم را در زبان مورد بررسی قرار میدهد. بخش عمده ای از سرشت یک سبک را نوع گزینش واژه ها میسازد و عناصر واژه یکی از شاخصه های بنیادین بافت شعر به شمار میرود. پژوهش حاضر سبک شناسی واژۀ دفترهای شعر بیست شاعر برجستۀ فارسی سرای مازندران از سال(1357) تا پایان سال (1397) با رویکرد لایه ای است و نویسندگان درصدند جایگاه شاعران مازندران در پیکرۀ شعر معاصر و میزان توفیق و عدم توفیق آنان را در کاربست مقولۀ واژه ها مشخص نمایند. به همین روی تلاش گردید تا بیست ودو عنصر سبکی که در گزینش واژه نقش دارد، از تمام گرایش های سبکی، قالبها و ژانرهای موجود در شعر استان که به نوعی وضعیت شعر چهار دهه است، تبیین و تحلیل شود. یافته های این پژوهش با توجه به تحلیل داده های آماری نشان میدهد که در سروده های شاعران مازندران واژه های ذهنی(انتزاعی)، عام، بی نشان، عامیانه، فاخر، رسمی رایج فارسی معیار، متضاد و پارادوکسیکال، بومی و اقلیمی، رنگ واژه، موتیف، ترکیبهای نو (ابداعی) و رمزگان غنایی بسامد و برجستگی دارد اما برخی از صورتهای واژه همچون غیربهداشتی، بیگانه  و نشاندار پرتکرار نیست. روش پژوهش تلفیقی از نوع کمی و کیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع اسنادی و سایت های معتبراینترنتی است.

کلمات کلیدی
شاعران مازندران , شعر معاصر , سبک شناسی لایه ای , مقوله های واژه