ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 5، ، شماره پی در پی 51

بررسی چند ویژگی سبکی گفتمان‌ساز در درّۀ نادره

صفحه (239 - 259)
نسرین خانی ، غلامرضا سالمیان (نویسنده مسئول)، عامر قیطوری
تاریخ دریافت مقاله : پاییز 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : زمستان 1398

چکیده
درّۀ نادره، تألیف میرزامهدیخان استرآبادی کتابی در تاریخ افشاریّه است. با توجّه به جایگاه ویژۀ نویسنده در دستگاه نادر، این کتاب مشحون است از اطّلاعات ارزشمند و دسته اوّل در تاریخ دوران مذکور و از این جهت یکی از منابع اصلی پژوهشهای تاریخی مربوط به اواخر دورۀ صفویّه، دورۀ افشاریّه و حتّی آغاز دورۀ زندیّه به شمار می‌آید. موقعیّت ویژۀ نویسنده ایجاب میکرده که افزون بر تصریح به برخی وقایع، پاره‌ای دیگر از رخدادهای زمانه را تلویحی بیان کند. برای رسیدن توأمان به لایه‌های پنهان متن و ویژگیهای سبکی آن، میتوان از تحلیل گفتمان انتقادی بهره برد؛ کاری که این نوشتار بدان پرداخته‌است. در این نوشتار با انتخاب پنج ویژگی سبکی خاصّ این کتاب، یعنی: براعت استهلال ویژه در آغاز هر فصل، واژه‌پنداریِ عبارتها و جملات عربی، الگوی ویژۀ فعل مجهول، تناسب و ایهام تناسب مفرط و توصیفهای طولانی، آنها را با آنچه نورمن فرکلاف، زبانشناس انگلیسی در رویکرد خود به تحلیل گفتمان انتقادی در نظر داشته، تطبیق دادیم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که این ویژگیهای سبکی را میتوان در ذیل دسته ‌بندیهای فرکلاف، به عنوان عوامل گفتمانساز متن در نظر گرفت؛ افزون بر آن برخی از ویژگیها نظیرِ بهره‌گیری افراطی از تناسب و ایهام تناسب (و به تبع آن: سجع و جناس)، واژه‌ پنداری عبارت و جمله و براعت استهلال، از نکاتی است که در دسته ‌بندیهای فرکلاف جای ندارد و میتوان آنها را نیز در آن دسته ‌بندی گنجاند.   

کلمات کلیدی
درّۀ نادره , استرآبادی , تحلیل گفتمان , فرکلاف , سبک‌ شناسی