ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) شماره 88

سال : 16
شماره : 6
شماره پی در پی : 88

اطلاعات مقاله

ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 16، شماره 6، ، شماره پی در پی 88

بررسی وجوه تأثیرپذیری مفلق طهرانی از‌ انوری ابیوردی

صفحه (1 - 25)
حسین اسدی ، منصوره ثابت‌زاده (نویسنده مسئول)، علیرضا صالحی
تاریخ دریافت مقاله : مرداد 1401
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : آبان 1401

چکیده

زمینه و هدف: همۀ چیزهایی که در جهان هستی وجود دارد دارای نقاط اشتراک و افتراقی هستند که آنها را از یکدیگر متمایز میکند یا به هم پیوند میدهد. دنیای شعر و ادب نیز از این اصل مستثنی نیست. هر اثری در هر موضوعی که خلق میشود، حتماً با اثرهایی که در آن موضوع نوشته شده اند، تفاوتها و تشابهاتی دارد. چه بسا اثرهایی که در آینده نیز به نگارش درمی‌آیند دارای ویژگی مشترک یا متفاوت با این اثرها باشند. انوری ابیوردی از برجسته ترین شعرای قرن ششم و مفلق طهرانی یکی از شاعران گمنام عصر بازگشت است. این پژوهش بر آن است تا ضمن مقایسۀ این دو شاعر در زمینه هایی چـون قوالب شعری، مضامین، صـور خیـال و اوزان عروضی، میزان تأثیرپذیری مفلق طهرانی از انوری را نشان دهد.

روش مطالعه: این پژوهش به شیوۀ کیفی و کمّی و مطالعۀ منابع کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا و بررسی ساختار و مقایسه ای صورت گرفته است. در ابتدا آثار و منابع مرتبط با موضوع بدقت مطالعه گردیده اند، سپس در مورد شعر این دو شاعر به بررسی پرداخته ایم و درنهایت مقایسه ای از جهت عروضی، مضامین و تعابیر و... در دیوان اشعار این دو شاعر انجام شده است.

یافته ها: بیشترین اشعار انوری و مفلق در قالب قصیده و دارای مضامین مدح و ستایش‌‌ است. انوری و مفلق با داشتن مدیحه های غرّا، زیبا و بلند با مضامین نو و بکر، از سـرآمدان عصـر خـویش بـه ‌شمار می‌آیند. قصاید این دو غالباً دارای شریطه، تأبید و جاودانگی ممدوح است. انوری و مفلق در عرصۀ خمریه سرایی، هنرنمایی تام و طبع‌آزمایی نموده اند. ‌انوری با زبان و بیانی غیرمستقیم و با بهره گیری از صور خیـال بـه هجوگـویی مـیپـردازد؛ اما مفلق بسیار بیپروا و گستاخانه، زبان به هجو میگشاید. استناد به آیات قرآن و احادیث، از دیگر ویژگیهای سبکی شعر انوری و مفلق است‌.

نتیجه گیری: انوری که از چهره های شاخص ادب فارسی است،‌ در اشعارش متناسب با موضوع شعر، وزن مناسبی را برمیگزیند و این امر باعث میشود شعرهایش زیبا و دلنشین به نظر آید. مفلق طهرانی نیز که در نظر داشته همچون انوری شعر بسراید، در انتخاب اوزان عروضی از وی تقلید میکند و شعرهای زیبا می آفریند. همچنین دو بحر رمل و هزج جزو بحور پرکاربرد در اشعار این دو شاعر است. آنها بحر رمل را در قصاید برای مدح و در غزلیات عموماً برای بیان گله و هجر و فراق و مرثیه به کار برده اند. اتتخاب بحر هزج نیز از سوی دو شاعر ارتباط مستقیمی با شرایط زندگی آنها داشته است.

کلمات کلیدی
تأثیرپذیری , بینامتنیت , انوری , مفلق طهرانی.

فهرست منابع
 • انوری، علی بن محمد (1372) دیوان انوری، به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، تهران: علمی و فرهنگی.
 • انوری، علی بن محمد (1374) گزیده اشعار انوری ابیوردی، به کوشش منیره احمد سلطانی، تهران: قطره.
 • حمیدی، مهدی (1371) ‌بهشت سخن، چاپ دوم، دو جلدی، تهران: پاژنگ.
 • دیوان بیگی شیرازی، سید احمد (1366) حدیقۀ الشعرا، به کوشش عبدالحسین نوایی، تهران: زرین.
 • زرین‌کوب، عبدالحسین (1373) با کاروان حلّه، چاپ هشتم، تهران: علمی.
 • شاه حسینی، ناصرالدین (1389) شناخت شعر، تهران: هما.
 • شفیعی کدکنی، محمدرضا (1374) صور خیال در شعر فارسی، چاپ ششم، تهران: آگاه.
 • شمیسا، سیروس (1362)، سیر غزل در شعر فارسی، ‌ تهران: فردوس.
 • شمیسا، سیروس (1368) آشنایی با عروض و قافیه، چاپ سوم، تهران: فردوس.
 • شمیسا، سیروس (1388) سبک‌شناسی شعر، چاپ چهارم، تهران: میترا.
 • صفا، ذبیح الله (1385) تاریخ ادبیات ایران، جلد یک، تهران: فردوس.
 • غلامرضایی، محمد (1377) ‌‌سبک‌شناسی شعر فارسی، تهران: جامی.
 • قاجار، احمد (1344) مصطبۀ خراب، به کوشش عبدالرسول خیامپور، تبریز: بی نا.
 • قهرمانی مقبل، علی اصغر (1389) ارکان عروضی، تهران: نیلوفر.
 • محمدی، محمدحسین (1374) بیگانه مثل معنی؛ تهران: میترا.
 • محمود میرزا قاجار (1324) سفینۀ‌المحمود، تبریز: بی‌ نا.
 • مدرسی، حسین (1384) فرهنگ کاربردی اوزان شعر فارسی، تهران: سمت.
 • مفتون دنبلی، عبدالرزاق بن نجفقلی (1342) تذکرۀ نگارستان دارا، به کوشش عبدالرسول خیامپور، تبریز: سلسله نشر تذکره ها.
 • نیکوبخت، ناصر (1380) هجو در شعر فارسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • وحیدیان کامیار، تقی (1383)‌، ویژگیهای شگفت‌انگیز اوزان شعر فارسی، مشهد: دانشگاه آزاد.
 • وحیدیان کامیار، تقی (1386) وزن و قافیۀ شعر فارسی، چاپ هفتم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • هدایت، رضا قلی‌خان (1382)‌، مجمع الفصحا، تهران: امیر‌کبیر.
 • همایی، جلال الدین (1375) ‌تاریخ ادبیات ایران، به کوشش ماهدخت بانو همایی، تهران: هما.