ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 6، ، شماره پی در پی 52

بررسی مقالات مربوط به سبک‌شناسی شعر حافظ در دهۀ هفتاد

صفحه (171 - 189)
علی حیدری ، ابوالقاسم قوام (نویسنده مسئول)، عبداله رادمرد
تاریخ دریافت مقاله : تیر 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : دی 1398

چکیده
یکی از ضروری‌ترین پژوهش‌ها و مطالعات بنیادی در عرصۀ حافظ‌پژوهی شناسایی، معرفی و بررسی آثاری است که در پیوند با حافظ و غزلیات او نوشته شده است. دیوان حافظ نموداری از ضمیر مشترک مردم ایران و شعر او عصاره فرهنگ ایرانی است. بنابراین آنچه در شعر او درباره هر موضوعی آمده باشد میتواند باور همگانی ایرانیان نسبت به آن موضوع تلقی شود. شناخت تنوع موضوعی مقالات این حوزه به منظور مراجعه و استفاده و نیز پرهیز از انجام کارهای موازی ضروری است. در این مقاله پس از معرفی حدود 391 مقالۀ مرتبط با حافظ و غزلیات او از سال 1371 تا 1380 به بررسی تخصصی مقالاتی خواهیم پرداخت که در زمینۀ سبک شعری حافظی و مطالب مربوط با سبک‌شناسی شعر خواجه به نگارش در آمده ‌اند. روش کار به این شکل است که مقالاتی که از لحاظ موضوعی یکسان و یا نزدیک به هم بوده، در یک گروه قرار گرفته ‌اند و کوشش شده است تصویری از مطالعات سبکی مرتبط با شعر حافظ در دهۀ هفتاد ارائه شود، آنگاه ضمن ارائۀ نتیجه‌گیری و نمودارها و جداول خواننده امکان می‌یابد که در حافظ ‌پژوهی را در دهه هفتاد در یک نگاه کلی و به اجمال مشاهده کند.

کلمات کلیدی
حافظ ‌پژوهی , مقالات دهۀ هفتاد , سبک شناسی , تنوع موضوعی