ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
سال 13، ، شماره پی در پی 52 ، تعداد صفحات 239 XML issn:2789-2008
 • 1. بررسی ساختاری حکایتهای روضه خلد از دیدگاه مینیمالیستی

  • مینا تیموری خسروشاهی ، جلیل امیرپور دریانی (نویسنده مسئول)، ناصر ناصری
  • صفحه 1-18
  در عصر شتاب و تسلّط تکنولوژی، صرفه جویی در زمان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؛ و به تبع آن، صرفه جویی در کلام راهی کوتاه برای بهره وری هرچه بیشتر از فرصتهاست. در ادوار مختلف زبان فارسی، ایجاز، قاعده غالب در بلاغت بوده و در نظم و نثر، آثار ارزشمندی به...
  شهریور 1399 Pdf
 • 2. نگاهی به فرایند دگرگونی «می» در شعر فارسی بر پیوستاری از ساختارگرایی تا نشانه– معناشناسی گفتمانی

  • اصلان استواری ، محمدرضا امینی (نویسنده مسئول)
  • صفحه 19-40
  هدف پژوهشِ پیشِ رو، مطالعه و بررسی و صورتبندی معنا و مفهوم «می» بعنوان یک مفهوم بنیادین در ادبیات غنایی فارسی با تمرکز بر مهمترین دگرگونیهای‌ آن در اشعار رودکی، سنایی، نظامی، عطار، مولوی و حافظ است. همانگونه که ساختارگرایی به نشانه - معناشناسی گفت...
  شهریور 1399 Pdf
 • 3. سبک شناسی بحرالمعارف شهاب الدین علی دانیالی فسوی جهرمی و معرفی نسخ خطی آن

  • بیتا قاسمی ، سید مهدی خیراندیش (نویسنده مسئول)، محمدهادی خالق زاده
  • صفحه 41-64
  مثنوی بحرالمعارف، دومین اثر از شهاب الدین علی دانیالی فسوی جهرمی است که دو نسخۀ خطی از این مثنوی به شماره 9371 در کتابخانۀ مجلس موجود میباشد. نسخه اول و نسخه دوم، که به روش مقابله تصحیح شده است. درونمایه و محتوای این منظومه، در عرفان و اخلاق است. ...
  شهریور 1399 Pdf
 • 4. تفاوتها و شباهتهای رویکردهای عرفانی به داستان حضرت موسی (ع) در متون عرفانی( قرن پنجم تا هفتم هجری)

  • مرتضی کرمانشاهی ، سعید زهره وند (نویسنده مسئول)، محسن حسینی مؤخر ، محمدرضا حسنی جلیلیان
  • صفحه 65-86
  نویسندگان‌و شاعران ‌عارف به داستان پیامبران به ویژه داستان حضرت موسی(ع) با رویکردهای عرفانی متفاوت پرداخته و از آن برای طرح و بیان مبانی‌ و مفاهیم عرفان و تعلیم‌ آموزه‌های عرفانی بهره‌گرفته‌اند. هدف این پژوهش؛ پاسخ به این سوال است که صاحبان آ...
  شهریور 1399 Pdf
 • 5. شباهتها و تفاوتهای فکری سفرنامه‌های روحانی پیش و پس از اسلام بر مبنای ارداویرافنامه و معراجنامه، بررسی موردی جایگاه زن

  • عصمت خیبری ، جهانگیر صفری (نویسنده مسئول)، احمد امین
  • صفحه 87-102
      بین ایرانیان پیش و پس از اسلام تفاوتهای فکری در زمینه‌های  مختلف دیده میشود. با بررسی متون بجا ماندۀ کهن و جدید میتوان به بخشی از این تفاوتها پی برد. ازجملۀ کتابهایی که به  بین این دو دوره با مضمون مشترک نوشته‌شده‌اند، سفرنا...
  شهریور 1399 Pdf
 • 6. تحلیل وِیژگیهای سبکی از دیدگاه گفتگومندی در آثار داستان نویسان زن معاصر (دهۀ 40 تا 80 شمسی)

  • ملیحه السادات کاشی زاده ، عبدالحسین فرزاد (نویسنده مسئول)، فرهاد طهماسبی
  • صفحه 103-123
  تحقیق در ویژگیهای سبکی یک نویسنده با رویکرد گفتگومندی میتواند منجر به درک و دریافت بهتری  از دنیای اثر شود. در یک متن گفتگومند، همه صداها شنیده میشود و صدای نویسنده صدای غالب نیست؛ بلکه نویسنده به همه آواها فرصت برابر میدهد و همه صداهای مواف...
  شهریور 1399 Pdf
 • 7. بازتاب هنری حسادت، رقابت و دشمنی در سبک آذربایجانی

  • منیژه قربان زاده ، حمیدرضا فرضی (نویسنده مسئول)، علی دهقان
  • صفحه 125-150
  بیان مضمون واحد به شکلهای گوناگون و توجه بیشتر به روساخت کلام ویژگی عمده سبک آذربایجانی است. یکی از موضوعات پربسامد در سبک آذربایجانی و در حوزه زیبایی شناسی، حسادت، رقابت و دشمنی است. شعر فارسی در قرن ششم به دلیل تحولات سیاسی و اجتماعی پایگاه خود ...
  شهریور 1399 Pdf
 • 8. بازنگری در سطح فکری تاریخ بیهقی بررسی موردی: انطباق محتوا با سیاست جنایی اقتدارگرا

  • هادی رستمی (نویسنده مسئول)، حسنعلی موذن زادگان ، علی مولابیگی
  • صفحه 151-170
  تاریخ بیهقی یکی از مهمترین متون نثر فارسی، در طول هزاره گذشته مورد احترام دوستداران ادب پارسی بوده است. این کتاب چند برابر آنچه اکنون در دست داریم، بخشهای گمشده دارد ‌و به رغم آنکه با محوریت دوره مسعود غزنوی فراهم شده، کتابی صرفاً تاریخی نیست؛ بلک...
  شهریور 1399 Pdf
 • 9. بررسی مقالات مربوط به سبک‌شناسی شعر حافظ در دهۀ هفتاد

  • علی حیدری ، ابوالقاسم قوام (نویسنده مسئول)، عبداله رادمرد
  • صفحه 171-189
  یکی از ضروری‌ترین پژوهش‌ها و مطالعات بنیادی در عرصۀ حافظ‌پژوهی شناسایی، معرفی و بررسی آثاری است که در پیوند با حافظ و غزلیات او نوشته شده است. دیوان حافظ نموداری از ضمیر مشترک مردم ایران و شعر او عصاره فرهنگ ایرانی است. بنابراین آنچه در شعر او درب...
  شهریور 1399 Pdf
 • 10. نوآوریهای تشبیه در غزلیّات بیدل دهلوی

  • غزاله ساجد ، امیرحسین ماحوزی (نویسنده مسئول)، شهین اوجاق علیزاده
  • صفحه 191-212
  بیدل دهلوی نماینده تمام عیار سبک هندی است. وی تصاویر و خیالات شاعرانه سبک هندی را تکامل بخشیده است. بررسی تشبیه در غزلیّات او، بسیاری از ابهامات و تصاویر سبک هندی را برای ما آشکار میسازد. پژوهشگران در این مقاله با روش توضیحی- تحلیلی، به شیوه تقسی...
  شهریور 1399 Pdf
 • 11. درآمدی بر انواع و چگونگی کاربرد نماد در شعر دفاع مقدس

  • صدیقه رسولیان آرانی ، محبوبه مباشری (نویسنده مسئول)
  • صفحه 213-233
  «نماد» کلمه‌ای است که علاوه بر معنی ظاهری، طیف معنایی گسترده‌ای را به خواننده القا کند. به دلیل این که نماد ماهیت متنوع و رازآمیز دارد و نیز تحت تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی است، اهمیت آن در شعر معاصر و از جمله شعر دفاع مقدس بسیار زیاد است. بنابرای...
  شهریور 1399 Pdf
 • 12. سبک شناسی قصاید رشیدالدین وطواط

  • مجید رحمتی ، داوود محمدی (نویسنده مسئول)، یدالله شکری ، محمد رضایی
  • صفحه 235-258
  رشیدالدین وطواط از شاعران معروف سده ششم هجری است که مهارت وی در کاربرد واژه ها و صنایع لفظی و معنوی او را از یگانه شاعران روزگار خویش ساخته است. لذا بررسی جنبه های سبکی اشعار وی میتواند تمایزات زبانی و ادبی وی را از دیگر شاعران معاصرش مشخص کند. با...
  شهریور 1399 Pdf
 • 13. سبک شناسی دیوان خطی خاوری کوزه کنانی (کاشانی) و معرفی نسخ موجود آن

  • نرجس سپهرنژاد ، عبدالرضا مدرس زاده (نویسنده مسئول)، عطا محمد رادمنش
  • صفحه 259-281
  حاج میرزا معصوم خاوری کوزه کنانی (کاشانی) شاعر و عالم دینی  قرن سیزدهم هجری و از سخنوران، دوره بازگشت ادبی است. آثار منظوم نفیس خطی خاوری سیزده هزار و  سیصد و چهل و هفت بیت است که به شیوه شاعران عصر بازگشت سروده شده  است که نشان...
  شهریور 1399 Pdf