ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 2، ، شماره پی در پی 36

بررسی سبک‌شناسی ترجمه منظوم قرآن امید مجد از دیدگاه زبانی

صفحه (0 - 0)
سهیلا فرهنگی(نویسنده مسئول) ، مرضیه قربانی گشتی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
قرآن کریم به زبانهای مختلف ترجمه شده است و برخی از شاعران نیز این معانی بلند را به زبان شعر برگردانده‌اند. از میان این ترجمه‌ها برخی توانسته‌اند جایگاه ممتازی یابند که ترجمه منظوم مجد یکی از این ترجمه‌هاست. هدف از این پژوهش بررسی سبک‌شناسی ترجمه منظوم قرآن امید مجد در سطح زبانی است که این بررسی در چند جزء قرآن (جزء اول، دوم، بیست‌ونهم و سی‌ام) صورت گرفته است. برای این منظور ترجمه این شاعر در سه بخش آوایی، لغوی و نحوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان‌دهنده تنوّع قافیه و همچنین بیانگر برابری سبک نمایشی و انتزاعی در ترجمه مجد است. وجه امری نیز در این ترجمه بسامد زیادی دارد که جهت‌گیری و حالت گوینده در مورد اجرای یک عمل از نوع درخواست، توصیه و فرمان را بیان میکند.

کلمات کلیدی
فردوسی , دقیقی , شاهنامه , دین زرتشتی , مسلمان , قرآن , ترجمۀ منظوم , امید مجد , سبک زبانی