ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه

سال : 13
شماره : 12
شماره پی در پی : 58

اطلاعات مقاله
  • تعداد نمایش : 125
  • تعداد دانلود : 29

ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 12، ، شماره پی در پی 58

بررسی سبک فکری و جامعه شناسی آثار داستانی شهرنوش پارسی پور

صفحه (300 - 20)
ثمر میری ، مصطفی سالاری (نویسنده مسئول)، بهروز رومیانی
تاریخ دریافت مقاله : دی 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : خرداد 1399

چکیده

بازتاب جامعه در آثار ادبی از مسائل اساسی است که هم در جامعه شناسی و هم در ادبیات مورد ارزیابی قرار میگیرد. با مطالعۀ ادبیات هر دوره میتوان از اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن دوره آگاهی یافت. زیرا ادبیات هر عصر، رنگ جامعۀ خود را دارد. شهرنوش پارسی پور از نویسندگانی است که رویدادهای اجتماعی زمان خود را در آثارش منعکس نموده است. لذا رمانهای او را میتوان در قالب نقد جامعه شناسی بررسی کرد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، آثاری از جمله «طوبا و معنای شب» «سگ و زمستان بلند» «زنان بدون مردان» و «تجربه های آزاد» را با تکیه بر نهادهای مهم اجتماعی چون خانواده، فرهنگ، مذهب و سیاست مورد بررسی قرار داده است. نگارنده پس از بررسی به این نتیجه دست یافت که همۀ نهادهای موجود در جامعۀ واقعی، بویژه سیاست در آثار پارسی پور نقش تعیین کننده ای دارند. نویسنده با تصویرِ جامعه در آثار خود، از رنج بیشمار زنان پرده برمیدارد و تلاش آنها برای رهایی را با رفتارهای مثبت و منفی توصیف مینماید.

کلمات کلیدی
جامعه شناسی ادبیات , خانواده , مذهب , فرهنگ , سیاست , آثار داستانی , شهرنوش پارسی پور