ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.112 می باشد
نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر می گردد. این نشریه به بررسی و انتشار مقالات علمی تخصصی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی به عنوان ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی و با امتیاز"ب" در حوزه موضوعات زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تأثیر 0.112 و با درجه کیفیت Q2 می باشد. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و پذیرش به چاپ می رساند.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
ترجمه متون به انگلیسی
برای ترجمه متون خود به انگلیسی میتوانید با آقای محمد صادقی به شماره 09155512901 تماس حاصل فرمایید.

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 7، ، شماره پی در پی 53

«بازتاب اساطیر یونانی کهن الگویی یونگ در شخصیتهای زن رمان فارسی براساس پنج اثر» (شوهر آهوخانم، سووشون، چراغها را من خاموش میکنم، چشمهایش، سنگ صبور)

صفحه (223 - 243)
کیهان شهریاری، سیدمحتشم محمدی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله : مهر 1397
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : اسفند 1397

چکیده
این مقاله میکوشد با استفاده از روش توصیفی و برمبنای نقد روانشناسانه و با توجه به ویژگیهای ادبیات داستانی به تحلیل کهن الگویی و اسطوره ای پنج رمان «شوهر آهوخانم» اثر علیمحمد افغانی، «سووشون» اثر سیمین دانشور، «چراغها را من خاموش میکنم» اثر زویا پیرزاد، «چشمهایش» اثر بزرگ علوی و «سنگ صبور» اثر صادق چوبک بپردازد. قهرمانان اصلی رمانها یعنی آهو و هما، زری، کلاریس، فرنگیس و گوهر هرکدام نمودی از اساطیر یونانی هستند و نیز جنبه های مختلف کهن الگوهای یونگ در آنها بروز یافته است. پس از معرفی ایزدبانوان، به تطبیق ویژگیهای این کهن الگوها با خصوصیات قهرمانان زن رمان پرداخته شده است. همچنین نمود کهن الگوهای برجستۀ یونگ چون مادر و پیر فرزانه نیز در شخصیتهای این روایتها بررسی و تحلیل شده است. نگارنده پس از انجام تحلیل، دریافت که این کهن الگوها تاحدود زیادی با شخصیتهای زن این رمانها منطبق است. آهو، نمودار هرا و دیمیتر، زری نمودار هرا، دیمیتر و آتنا، کلاریس نمودار هرا، دیمیتر و تاحدودی آفرودیت و فرنگیس نمودار آفرودیت و آتناست.

کلمات کلیدی
اساطیر یونان , کهن الگو , یونگ , رمان فارسی , زن , ایزدبانوان