ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 2، شماره 1، ، شماره پی در پی 3

نگاه شخصیتهای داستانهای صادق هدایت به رابطه با جامعه

صفحه (0 - 0)
شهرام آزادیان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
آثار صادق هدایت بدلیل تأثیری که در ادبیات داستان ایران داشته است شایسته بررسی و تحقیق است . این مقاله میکوشد به تقسیم بندی دیدگاههای شخصیتهای داستانهای جدّی هدایت ، درباره «رابطه این افراد با جامعه » بپردازد . دو دیدگاه اصلی شخصیتها در این باره ، بیزاری و تمایل است و هر کدام از این دو به چند نگاه دیگر تقسیم میشوند و شخصیتهایی که نمود این حالات میباشند معرفی میگردند . 

کلمات کلیدی
هدایت , جامعه , داستان , رابطه , تقسیم بندی