ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 2، شماره 4، ، شماره پی در پی 6

سبک شعری قاآنی و تأثیرپذیری آن از ادبیات مصنوع مملوکی و عثمانی

صفحه (0 - 0)
محمد حسن فؤادیان،محمدرضا عزیزی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
 رویکردهای لفظی در دیوان قاآنی شیرازی از جایگاهی خاص برخوردار است. او در اغراض گوناگون بویژه ستایش رسول خدا (ص) از آرایه های  لفظی و بدیعی فراوانی استفاده میکند. بعنوان نمونه، شاعر در قصیده ای به نام «بردیه» ، خود را ملزم میسازد تا در سرتاسر آن، حرف هجایی (الف) را بکار نبرد. از سوی دیگر، اینگونه لفظ پردازیها و بازیهای زبانی بر ادبیات عصر مملوکی و عثمانی در زبان عربی حاکم شده است و در اغراض گوناگون مخصوصا مدایح نبوی اصالت یافته. بنابراین، وجود «بردیه» در دیوان قاآنی، بدیعیات، برخی غلو و اغراقهای نامتعارف و .. را میتوان از تأثیرپذیریهای او از ادبیات مصنوع مملوکی و عثمانی دانست .

کلمات کلیدی
قاآنی , مکتب بازگشت , عصر مملوکی و عثمانی , مدایح نبوی , صنایع لفظی