ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 2، شماره 4، ، شماره پی در پی 6

تفاوت سبک شخصی مقامات حمیدی و حریری ( با بررسی مقامه شتوتیه)

صفحه (0 - 0)
غلامرضا ستوده،محمد باقر شهرامی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
از مجموع مقامه های قاضی حمیدالدّین بلخی، یک مقامۀ کامل(مقامه 21) به وصف زمستان اختصاص یافته است که «فی الصّفه الشّتا» نام دارد.ما در این مقاله،مقامۀ بیست و یک را که از شاه مقامه های قاضی است از لحاظ سبک شخصی شامل صنعت پردازی، محتوا و مضمون پروری بررسی میکنیم ، و چون در مقامات حریری هم مقامۀ چهل و چهار «شتویه» نام دارد با بررسی آن مقامه و مقایسۀ آن با مقامۀ قاضی، اختلاف سبک شخصی این دو ادیب را با توجّه به دو موضوع مهمّ (صنعت پردازی ساختگرایانه و محتوا و مضمون پروری) نشان میدهیم

کلمات کلیدی
سبک شخصی , سبک شناسی ساختگرا , نظریه بروکس , نحوه داستان پردازی , صنایع ادبی , وصف زمستان