ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 1، شماره 4، ، شماره پی در پی 2

تحلیل تفاوتهای افسانه های شاعران دوره سامانیان و غزنویان با دوره مغولان

صفحه (0 - 0)
عبدالرضا سیف،اکرم رجبی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در این مقاله سعی شده است نحوه شکل‌گیری و سیر تحول افسانه‌های مرتبط با بزرگان ادب فارسی منتخب دوره های سامانیان، غزنویان و دوره مغولان، از خلال تذکره‌ها، طبقه‌بندی، تحلیل و مقایسه گردد. همچنین، با توجه به نقش عظیم این افسانه‌ها در شکل‌گیری ذهنیت اجتماعی و فرهنگی ایرانیان، مبانی اصلی آنها معرفی و شناسایی شود. به همین منظور، برخی از تذکره‌های مهم که جایگاه اصلی ظهور این نوع افسانه‌ها هستند، انتخاب و سپس افسانه‌های مرتبط با تعدادی از بزرگان شعر و ادب فارسی در آنها بررسی شده است. بررسی و مقایسه افسانه‌ها، نشان میدهد که هرچه شاعر و نویسنده‌ای نزد مردم از احترام و محبوبیت بیشتری برخوردار باشد، دارای افسانه‌های بیشتری است. همچنین این افسانه‌ها نشان‌دهنده شرایط اجتماعی، تاریخی و فرهنگی جامعه آن دوران است.

کلمات کلیدی
افسانه , تذکره , قصه , بزرگان ادب فارسی