ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 1، شماره 4، ، شماره پی در پی 2

بررسی وزن عروضی اشعار نادر نادرپور

صفحه (0 - 0)
وحید عیدگاه‌ طرقبه‌ای
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
 نادر نادرپور از برجسته‌ترین‌ نوپردازان‌ روزگار ماست‌ که‌ با سروده‌های ‌سامان‌ و قاعده‌مند خود توانست‌ گام‌ ارزنده‌ای‌ در راه‌ شناساندن‌ و تثبیت‌ کردن‌ شعر نیمایی‌ بردارد. پژوهنده‌ وزن‌ شعر نو از بررسیدن‌ آثار نادرپور ناگزیر است‌. نگارنده‌ در این‌ جستار وزن‌ شعر نادرپور را از دیدگاه‌ کاربرد اختیارات‌ عروضی‌ بررسیده‌ و دو دوره‌ زمانی‌ متفاوت‌ را در کار شاعری‌ او شناسانده‌ و ویژگیهای‌ عروضی‌ شعرش‌ را با دیگر نوپردازان‌ سنجیده‌ و در پایان‌ فهرستی‌ به‌ دست‌ داده‌ است‌ از وزنهای‌ بکار برده‌ نادرپور و شمار سروده‌های‌ هروزن‌.

کلمات کلیدی
شعر نادر نادرپور , عروض‌ , وزن‌ شعر نیمایی , اختیارات‌ شاعری