ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 3، شماره 1، ، شماره پی در پی 7

انعکاس عاشورا ، یکی از خصیصه های شعر دفاع مقدس

صفحه (0 - 0)
نجمه نظری،صغری سادات جعفرنیا
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
حادثۀ عاشورا دارای ابعاد گوناگونیست که حماسه، یکی از برجسته¬ترین ارکان آن را تشکیل میدهد. در طول زمان، شرایط اجتماعی، سیاسی و تاریخی بر چگونگی نگرش شاعران بحادثۀ  عاشورا تأثیرگذار بوده است.وقوع انقلاب اسلامی و بفاصلۀ اندکی از آن، جنگ تحمیلی، از جمله عواملی بود که فصلی جدید در تاریخ ادبیات فارسی بنام «شعر انقلاب» گشود که از درونمایه های اصلی آن میتوان به «شعر جنگ» اشاره کرد. شعر جنگ، سرشار از روح حماسه و دلاوریست و مضامین برگرفته از واقعۀ عاشورا سهم قابل توجهی در تقویت این روح حماسی دارد.سازش نکردن با ستمگر، ترجیح مرگ با عزت بر زندگی با ذلت، استقامت در راه خدا تا پای جان و... از جمله جلوه¬های حماسی عاشوراست که در شعر دفاع مقدس، بازتاب یافته است.حماسه آفرینی یاران امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) نیز از دیگر مضامین مطرح شده در شعر دفاع مقدس است. با بررسی جلوه¬های حماسی عاشورا در شعر دفاع مقدس و مقایسۀ آن با شعر پیش از جنگ، میتوان گفت این نگاه حماسی بواقعۀ عاشورا با این حجم و گستردگی در ادبیات فارسی بینظیر و یا حداقل کم نظیر بوده است.     

کلمات کلیدی
حماسه , عاشورا , دفاع مقدس , شعر فارسی