ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
معرفی ماهنامه

ماهنامه بهار ادب که در زمینه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی فعالیت میکند ماهنامه ای خصوصی است که توسط آقای دکتر امید مجد بنیانگذاری شده است .

این ماهنامه در پائیز 1387 نخستین شماره خود را بچاپ رساند و بلطف الهی و بواسطه کارنامه علمی ارزشمند اعضاء محترم هیأت تحریریه و نیز مقالات پربار و ارزشمندی که توسط پژوهشگران فاضل برای مجله ارسال شده بود توانست پس از یکسال و نیم در تابستان 1388 امتیاز ارزشمند علمی – پژوهشی را کسب نماید و اُمیدوارست بتواند با حفظ مقام علمی خود ، همچنان خدمتگزار زبان و ادبیات فارسی باشد .

ماهنامه سبک شناسی نظم و نثر فارسی اصول زیر را مبنای کار خویش قرار داده است:

1-  صدق نیت در جهت چاپ مقالات مفید بحال ادبیات فارسی و پرهیز جدی از هرگونه نگاه شخصی به نویسندگان و آثارشان .

2-  کمک به دانشجویان و پژوهشگران جوان و بسیاری از اُستادان تازه استخدام شده که معمولاً نمیتوانند براحتی مکانی را برای چاپ مقالات تازه خود بیابند . خوشبختانه نگاهی به نام نویسندگان مقالات در شمارههای مختلف نشان میدهد که طیف وسیعی از پژوهشگران از اُستادان نامی و قدیمی گرفته تا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، این ماهنامه را برای چاپ آثار خود برگزیده اند .

3-  پاسخ بسیار سریع در داوری ، بگونه ای که داوری هیچ مقاله ای در شرایط متعارف بیش از دو هفته طول نخواهد کشید .

4-  پرهیز از برخی معیارهای کلی و نامفهومی که برخی مجلات علمی – پژوهشی دارند و بواسطة آن بسیاری از ارتباطات را – بزعم ما – بیدلیل مردود اعلام مینماید . بعنوان مثال اکثر مجلات به بُعد کمی فهرست منابع توجه بیش از حدی دارند در حالیکه از نظر ما اگرچه فزونی مراجع در فهرست منابع نشاندهندة مطالعة بیشتر نویسنده است ولی مهمتر از آن «سخن تازه ای » است که در مقاله مطرح شده است .

فصلنامه با همین اصول از ابتدای دی 1398 به ماهنامه تبدیل شده است.
شماره شاپا مجله : 2789-2008