ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
شیوه نامه فرستادن مقالات

نحوۀ ارسال مقاله :
لطفاً :

 • مقالات خود را در محیط ورد ( word ) تایپ و املای مورد نظر مجله و شیوۀ درست ارجاع دهی را رعایت نمائید . نوع قلم و سایر مشخصات تایپی مهم نیست زیرا – جهت رفاه حال شما – تنظیمات لازم بر روی متن در دفتر فصلنامه انجام خواهد شد.
 • متن تایپ شدۀ مقاله را به نشانی info@bahareadab.com بفرستید و یا سی دی آنرا به نشانی نشریه ، پست نمائید . 
 • متن کامل مقاله حداکثر شش هزار کلمه. 
 • ارجاع دهی داخل متن : 
  • الف) اگر منبع مربوط به كتابهای دورۀ معاصرست با ذكر نام كتاب و نام خانوادگی نویسنده و شماره صفحه بیاید مانند : (از كوچه رندان ، زرین كوب : ص 13) و اگر كتاب چند جلدی است شماره جلد نیز اضافه گردد ، مانند : (سبك شناسی نثر ، بهار ، ج 1 : ص 17)
  • ب) اگر منبع مربوط به دیوانهای شعر و نثر قدیم است به صورت نام كتاب و شماره بیت و یا باب كتاب مذكور بیاید . مانند : (گلستان ، باب هشتم) ، ( شاهنامۀ مسكو، ج 3، بیت 1142)
  • ج ) چنانچه منبع مربوط به دیوانهای نظم و نثر قدیم است و مصحح معاصر آنرا تصحیح كرده و قرارست از آنچه مصحح در شرح و نقد كتاب مذكور نوشته ارجاعی داده شود نام كتاب و مصحح بیاید، مانند (مقدمۀ اسرارالتوحید ، شفیعی كدكنی)، (تعلیقات فرج بعد از شدت ، حاكمی والا)
   توضیح : از نوشتن سال چاپ كتاب در متون نظم و نثر گذشته جداً پرهیز شود. مثال: (سعدی : 1384 :7) 
 • توضیحات متن:
  •  بصورت پاورقی در پائین همان صفحه می آید نه بصورت پی نوشت در انتهای مقاله . 
 • در چكیده این مطالب بیاید:
  • سئوال اصلی پژوهش و پاسخ احتمالی به آن وكلمات كلیدی 
 • در مقدمه این مطالب بیاید : 
  • تكرار كوتاه سئوال اصلی
  • شیوۀ پژوهشی (روش كار)
  • ضرورت تحقیق و پیشینۀ تحقیق ذكر گردد
 • در فهرست منابع: ابتدا نام كتاب سپس نام خانوادگی و نام نویسنده و سایر مشخصات كتابشناسی نوشته شود.
 • چكیده انگلیسی داشته باشد.
 • مقاله حتماً در حوزة سبك شناسی نظم و نثر فارسی باشد و شالودۀ آن بیشتر بر مبنای آراء ایرانی و بلاغت و سبك شناسی فارسی باشد تا آراء غربیان .
 • همچنین خواهشمندست در املاء مقاله خود به این نكات توجه فرمائید :
  • می مضارع ، تر تفضیلی و های جمع ، متصل نوشته میشوند . 
  • در كلمات مركب ، اصل بر پیوسته نویسی است ( مانند : گلبرگ ، دستفروش ، هماهنگ ) مگر آنكه ساده نویسی ، مانع آن شود مانند «برف پاك كن » 
  • بر روی «های» غیر ملفوظ، یای كوچك می آید، نه یای بزرگ : خانۀ من . 
  • ضمائر متصل به كلمات مختوم به «ای» میچسبند . مانند:«من قاضیم» و بصورت«من قاضی ام»، نوشته نمیشوند
  • تذكر : خواهشمندست از دو اشتباه رایج زیر خودداری فرمائید :
   • «ی» مصدرساز به بن مضارع میچسبد نه بن ماضی، بنابراین سبك شناسی و زبانشناسی درستند ، از بكار بردن سبك شناختی و روانشناختی و زبانشناختی پرهیز فرمائید.
   • جمع واژه، واژه ها است نه واژگان، لطفاً از بكار بردن واژگان خودداری فرمائید . مضاف بر اینكه لغت واژه نمیتواند در تمام موارد بجای « لغت، كلمه، اصطلاح و مفردات» بكار رود .