ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
تعیین چهارچوب و مفهوم مقالات سبک شناسی و نمونه هایی از مقالات الگو

این فصلنامه مقالاتی با محوریت موضوعات زیر را سبک شناسی میشناسد:

الف) بررسی یک یا چند مولفۀ جزئی یا کلی در طول یک یا چند دوره، یا چند شاعر و نویسنده در دوره¬های مختلف، مانند: بررسی سیر شعر معاصر کودک و نوجوان، بررسی اشعار دینی قرنهای یازدهم و دوازدهم و مقایسه با قرنهای نهم و دهم، سیر تحول اغراق در سبک خراسانی، معرفی عجائب نامه ها و تحول آنها در شعر فارسی، تنوع بکارگیری اسلوب معادله در شعر حافظ و مقایسۀ آن با دیگران،...
ب) بررسی ویژگیهای خاص یا نوآوریهای یک شاعر یا نویسنده در یک یا چند عنصر بلاغی یا زبانی یا فکری مانند: نوآوریهای سعدی در ایهام، شگردهای خاص استفاده از آیات قرآن در جهانگشای جوینی، تصویرسازیهای ویژه صائب تبریزی با شمع، اندوهگرائی مشخصۀ سبکی شهریار، تشبیهات موسیقائی ویژگی شعر خاقانی،...
ج) معرفی نسخه خطی تصحیح شدۀ یک شاعر یا نویسنده بصورت زیر: معرفی شاعر یا نویسنده و زندگینامۀ مختصر او، معرفی دیوان تصحیح شده از نظر کمیت و محتوای آن، معرفی نسخه ها و ویژگیهای فیزیکی آنها، استخراج مهمترین ویژگیهای سبکی نسخه و نوآوریهای احتمالی شاعر یا نویسنده، مقایسۀ محتوای کتاب با کتابهای پیشین و پسین بصورت اجمالی و ارائه تفاوتهای بارز و خاص در صورت وجود داشتن. مانند: فقیر دهلوی معرفی نسخ خطی دیوان و طرز شاعری او، بررسی و معرفی نسخه خطی جواهر خمسه، معرفی گلبن کازرونی شاعر عهد قاجار و گلشن اسرار او ...
د) سبک شناسی آثار چاپ شده در هر یک از لایه های فکری و زبانی و ادبی یا مجموع آنها، بررسی جزئی یک عنصر نیز بشرط بسامد زیاد و داشتن ابتکارات و حالتهای خاص قابل قبول است. مانند: سبک شناسی غزلیات انوری، سبک شناسی ادبی اشعار دقیقی، معرفی شاعر گمنام طنز پرداز محمدعلی فدائی و تبیین جایگاه او در شعر طنز معاصر.
ه) مقالاتی که به بررسی تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری شعرا یا نویسندگان بر یکدیگر میپردازد مانند: تاثیرپذیری سعدی از اندیشه های غزالی. همچنین با توجه به محدود کردن موضوعات فصلنامه از سوی کمیسیون محترم نشریات علمی وزارت علوم، علیرغم داشتن قرابت نسبی موضوعات زیر با سبک شناسی، این مقالات سبک شناسی محسوب نشده و از این پس(زمستان94) قابل چاپ نمیباشند:
الف) بررسی متون از دیدگاههای نظریه های غربی. مانند: نظریه¬های باختین، فرکلاف، گریماس و...
ب) مقالات مبتنی بر روایت شناسی و متون داستانی و رمانها.
ج) مقالاتی که صرفا یک عنصر را در متنی بررسی میکند بدون آنکه مقایسه ای با دیگر دوره ها یا افراد داشته باشد و یا حاوی ابتکارات و مطالب ویژه ای در حوزۀ مورد بحث باشد. مانند: سیمای اساطیر در شعر خواجوی کرمانی، عنصر رنگ در شعر فرخی سیستانی. تبصره: اگر بررسی یک عنصر در یک شاعر، بگونه ای باشد که به تشخص سبکی منجر شود، مشمول بند دال از قسمت مقالات سبک شناسی شده، قابل چاپند. مانند: بررسی مسائل انتقادی در اشعار سیف فرغانی و تحلیل آنها.
د) هر نوع مقاله در حوزۀ ادبیات تطبیقی مگر اینکه نشان دهندۀ تاثیری چشمگیر از ادبیات دیگر در ادبیات فارسی باشد. 

نمونه هایی از مقالات الگو در زمینه‌های مختلف سبک شناسی

یک :نمونه مقالات تحلیلی : نمونه یک - نمونه دو
دو:نمونه سبک شناسی فردی کلی : نمونه یک - نمونه دو
سه:نمونه بررسی مولفه ای جزیی در سبک فردی : نمونه یک - نمونه دو - نمونه سه
چهار: نمونه مقالات سبکی با دید نقد ادبی : نمونه یک - نمونه دو
پنج :نمونه مقالات بین رشته‌ای : نمونه یک - نمونه دو
شش: نمونه مقالات معرفی نسخه خطی : نمونه یک
هفت: نمونه مقالات بر اساس نظریه های غربی : نمونه یک
هشت: نمونه مقالات بررسی رمان : نمونه یک - نمونه دو
نه :نمونه مقالات تاثیر پذیری از دیگران : نمونه یک
ده : نمونه مقالات مبتنی بر آمارگیری : نمونه یک