ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
اهداف ماهنامه

هدف اول: چاپ مقالات در زمینۀ نام مجله و گسترش این علم در سطح عمومی و دانشگاهی زبان و ادبیات فارسی.
هدف دوم: کمک به رفع دغدغه های فکری صاحبان مقالات.
با توجه به گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و لزوم چاپ مقاله جهت فارغ التحصیل شدن و نیز وابسته کردن تمام مراحل استخدام و ترفیع و ارتقای اعضاء هیات علمی به چاپ مقاله از یکسو و تعداد کم مجلات علمی پژوهش و زمانهای طولانی داوری از سوی دیگر، ماهنامه ما همواره کوشیده است بستری را فراهم آورد که صاحبان مقالات خیلی سریع پاسخ داوری مقالات خود را دریافت کنند و از پذیرش یا عدم پذیرش آن آگاه شوند.
در پی این سیاستگذاری این ماهنامه با استقبال زیاد نویسندگان مواجه شد بگونه¬ای که در هر فصل بیش از یکصد و پنجاه مقاله بررسی و از آن بین بیست تا سی مقاله چاپ میگردد.