ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
سال 3، ، شماره پی در پی 9 XML issn:2007-2789
 • 1. بررسی عناصر سبکی در شعر ازرقی هروی

  • نصرالله امامی،محمدتقی خلوصی
  این پژوهش به بررسی ویژگیهای سبک شناختی شعر ازرقی هروی شاعر نیمه دوم قرن پنجم میپردازد و سروده‌های این سراینده را بر اساس موازین سبک شناسی و بدور از کلی گوئیهایی که درباره وی، مطرح شده است مورد کندوکاو قرار میدهد در این مقاله سیصد بیت برای بررسی ...
  پاییز 89 Pdf
 • 2. تأملی در سبک شعر شاه نعمت الله ولی

  • غلامرضا مستعلی پارسا،محمد حسینایی
  شاه نعمت الله ولی (731-834 ﻫ ـ.ق)، از عارفان و شاعران مشهور سده هشتم و اوایل قرن نهم هجریست. او تألیفات زیادی به نثر و نظم به زبان فارسی و عربی دارد و از نظر نفوذ معنوی در تاریخ عرفان و فرهنگ و ادب ایران دارای منزلتی رفیعست.در دورۀ این شاعر، زبان فار...
  پاییز 89 Pdf
 • 3. بررسی برخی از ویژگیهای سبکی یا تصویرهای شاعرانه در غزلیات حکیم نزاری قهستانی

  • مهدی محقق،رحیم سلامت آذر
  حکیم سعدالدین نزاری قهستانی از گویندگان بزرگ نیمۀ دوم سدۀ هفتم و آغاز قرن هشتم است که آثاری به نظم از خود به یادگار گذاشته . اشعار نزاری ساده، بی پیرایه و خالی از تکلّف است که در آنها، شاعر مضامین شعری خود را همراه با تصاویر شاعرانۀ زیبایی ارائه کرده...
  پاییز 89 Pdf
 • 4. نگاهی به سبک شناسی زادالمسافرین حکیم ناصر خسرو قبادیانی

  • احمد غنی‌پور ملکشاه،منا علی‌مددی،عیسی اَمن‌خانی
  اگر به رابطۀ تفکّر و زبان اعتقاد داشته باشیم، باید قبول کنیم که زبان و شاکله¬‌های آن نیز از گفتاری که در آن شکل گرفته است، تأثیر میپذیرد. به اجمال آنکه هر گفتاری زنجیر‌های از مفاهیم، اخلاقیات و هنجار‌های خاص خویش را تولید میکند؛ از...
  پاییز 89 Pdf
 • 5. بررسی تأثیر شاهنامه فردوسی بر آثار مهدی اخوان ثالث در حوزه سبک شناسی ، روایت اساطیری و داستانپردازی

  • حمیرا زمردی،هانیه مرشدی
  از برجسته‏ترین ویژگیهای شعر اخوان، میتوان به لحن حماسی، زبان متمایل به کهن، بیان روایی و تلمیحات حماسی(که عمدتاً از تلمیحات متحد با شعر کلاسیک است) اشاره کرد؛ از سوی دیگر، سبک شاعری او مشابهتهای فراوانی با سبک خراسانی و بویژه سبک حماسی شاهنامه و ...
  پاییز 89 Pdf
 • 6. بررسی و تحلیل سبک اشعار میرزاده عشقی

  • یدالله بهمنی مطلق،ملاحت نجفی عرب
  در این مقاله ابتدا به تعریف سبک و طرح دیدگاههای صاحبنظران در باب سبک شعر میرزاده عشقی پرداخته شده؛ سپس با تکیه بر کلیات مصور عشقی، اشعار او از نظر زبانی و ساختاری (صرفی و نحوی) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.در حوزه صرفی از ورود واژه های فرانسوی ب...
  پاییز 89 Pdf
 • 7. بررسی سبک شخصی فردوسی در شخصیت پردازی از طریق توصیفات اندامی

  • ایرج رضایی
  توصیفات اندامی در شاهنامه، به جنبه‌های زیبایی شناسی محدود نمیشود. بلکه علاوه براین، همچون شگردی در جهت نمایش حالتهای روحی و روانی قهرمانان داستان و آنچه که «شخصیت پردازی» نامیده میشود بکار میآید. از این حیث فردوسی را باید صاحب سبک شخ...
  پاییز 89 Pdf
 • 8. بازخوانی بیتی از رودکی بر مبنای شاخصه های سبک شناسی و نقد متون

  • محمود رضایی دشت ارژنه
  رودکی به پدر شعر فارسی معروفست و از نخستین شاعران فارسی سرائیست که اشعاری نغز و طرب انگیز از خود بجای گذاشته است. از آنجا که گزیده اشعار این شاعر بزرگ، جزو کتابهای دانشگاهی است، تاکنون شرحهای گوناگونی درباره شعر او ارائه گشته و در هر یک کوشش شده گره ...
  پاییز 89 Pdf
 • 9. سبک شناسی فکری رباعیات مولانا

  • محمد امیر مشهدی،عبدالله واثق عباسی،محمدرضا مشهدی
  یک اثر ادبی را از جهات گوناگون میتوان مورد بررسی و ارزیابی سبک شناسی قرار داد. این پژوهش برآنست که درونمایه های فکری مولانا را در رباعیات بکاود تا پی برده شود که رباعیات او هر چند در کلّیات درونمایه ها با غزلها و مثنوی مشترکست امّا دارای امتیازاتی چو...
  پاییز 89 Pdf
 • 10. نقد کتاب ((بدایع و بعتها و عطا و لقای نیما)) اثر مهدی اخوان ثالث

  • امید مجد
  نیما یوشیج بوده عاشقانه او را میستاید تا جائیکه میگوید: اگر از ما بپرسند برای کسب اعتبار و حیثیت جهانی چه کرده اید پاسخ میدهیم نیما را معرفی کرده ایم(ص78 نقل به مضمون) و به مصداق بیت : حکایتی ز دهانت بگوش جان من آمد  دگر نصیحت مردم حکایت ا...
  پاییز 89 Pdf