ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
سال 2، ، شماره پی در پی 5 XML issn:2007-2789
 • 1. «را»ی روایت و سبک شخصی گلستان

  • غلامرضا مستعلی پارسا،حامد بشیری زیرمانلو
     اولین کارهای سبک شناسانه در حوزه ادبیات فارسی با رویکرد سبک دوره آغاز شد و این گرایش حتی بعد از معرفی شدن شاخه های گوناگون دیگر در این علم، هنوز بقوت خود باقیست. ما در این مقاله با دوری از سنت مرسوم به سراغ سبک شخصی سعدی در گلستان رفته ا...
  پاییز 88 Pdf
 • 2. ویژگیهای مشترک فکری ساقینامه ها و تفاوتها و شباهتهای آن با سبک فردی رباعیات خیام

  • سیّد احمد پارسا،محمدآزاد مظهری
     سؤال اصلی پژوهش حاضر اینست که بین ساقینامه ها و رباعیات خیام به لحاظ فکری و سبک زبانی چه شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد؟ در این جستار به بررسی یکصد و نوزده ساقینامه موجود در تذکره های میخانه و پیمانه با هدف چند وچون انطباق پذیری آنها با م...
  پاییز 88 Pdf
 • 3. بررسی سبک شناسی حکایتی از بوستان سعدی

  • شبنم قدیری یگانه
     نوشتار حاضر جستاری کوتاه در بررسی سبک شناسی حکایت «دانشمند» از بوستان سعدی است که در آن دورنمایی از هنرنماییهای پنهان و مزیّن به صنایع ادبی در لفافه تصاویر ساده و قابل فهم شعر نموده میشود، تا در حدودی ویژگی و زمینه مشترک لفظی...
  پاییز 88 Pdf
 • 4. سبک شناسی حکایت شیخ صنعان از دیدگاه تقابل نشانه ها

  • فریده داودی مقدم
     حکایت شیخ صنعان همچون بسیاری از حکایات عرفانی سرشار از عناصر رمزی و هنجارگریزیهای نمادین است. این داستان مجموعه ای از تقابلهاست که عطار با طرح این تقابلها ، ضمن القای بهتر مفاهیم رمزی قصه به برجسته سازی عناصر قلندری در مقابل تصوف زاهدانه...
  پاییز 88 Pdf
 • 5. تأملی در سبک شعر شیخ بهائی

  • احمد محمدی
  شیخ بهائی از شعرای عارف مسلک قرن دهم و یازدهم هجریست که در علوم مختلف مهارت داشته است. وی آثار فراوانی به نظم و نثر پدید آورده و دیوان شعری نیز از وی بر جای مانده است. دوران زندگی شیخ بهائی از حیث زمانی مصادف با دوران رواج سبک هندی در شعر فارسیست ولی...
  پاییز 88 Pdf
 • 6. سبک شناسی اشعار مولا محمد ولی دشت بیاضی

  • مرتضی چرمگی عمرانی
     میرزا محمد ولی دشت بیاضی  متخلص به ولی(؟930 ت – 1001 ه . ق) از شاعران مشهور دوره صفوی و معاصر شاه طهماسب  اول میباشد که روزگار شاه عباس کبیر را درک کرده است . او یکی از شاعران توانای عهد خود در سخنوری و ملک الشعرای روزگار...
  پاییز 88 Pdf
 • 7. بررسی میزان و نقش دینمداری بهار در میهن پرستی او

  • امید مجد،مرضیه گل فشانی
   چنانکه میدانیم همزمان با انقلاب مشروطه و سالهای پس از آن شعرائی در ادبیات فارسی ظهور کردند که یکی از مضامین مشترک سروده های ایشان ، وطنخواهی بود تا آنجا که میهن پرستی یکی از خصیصه های سبکی شعر مشروطه بشمار میرود . برخی از ایشان مانند ابوالقاسم ...
  پاییز 88 Pdf