ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
سال 4، ، شماره پی در پی 12 XML issn:2789-2008
 • 1. نظریه سبک در ایران (روشهای سبک شناسی)

  • نعمت الله ایران زاده
  تعریف دقیق اصطلاح سبک و شناخت دیدگاهها و مهمتر‌ از آن، ‌روش سبک‌شناسان در تحلیل متون ادبی، میتواند تا حدود زیادی گسترۀ هریک از مفاهیم و نیز رابطۀ نظامهای ادبی را ترسیم کند. از جمله نتایج کاربردی مترتب بر این بحث، تمایز علمی و روشمند بی...
  تابستان 90 Pdf
 • 2. نگاه حزین لاهیجی به شاعران در اصناف شعر

  • علیمحمد مؤذّنی
  حزین لاهیجی از علمای برجسته و شاعران پر آوازه سده دوازدهم هجری است که دست روزگار او را از زادگاهش اصفهان در شهرها و بلاد مختلف گرداند و پس از طی سفرهای پرمخاطره به هند رسید و در پایان عمر در شهر بنارس سکنی گزید و در همین شهر چشم از جهان فرو بست.وی در...
  تابستان 90 Pdf
 • 3. بررسی و تحلیل جایگاه آفرین لاهوری در شعر فارسی شبه قاره

  • سعید بزرگ بیگدلی،احسان پورابریشم
  فقیرالله لاهوری متخلص به آفرین، از شاعران پرگوی سده دوازدهم هجری است که با سرودن منظومه‌ها و غزلهایی دلنشین و نیز تربیت شاگردان، نقشی ارزنده در گسترش و تداوم زبان فارسی در شبه قاره داشته است. از ویژگیهای چشمگیر سروده‌های آفرین، تضمین‌ه...
  تابستان 90 Pdf
 • 4. سبک شناسی مثنوی «خلوت راز » وحید قزوینی و نوآوریهای ادبی او

  • محمد راستگوفر،معصومه سام خانیانی
   وحید قزوینی که امروزه شهرت چندانی ندارد، از شاعران، نویسندگان، مورخان و سیاستمداران معروف دوره صفوی است. در میان مجموعه اشعار او که شمار آنها را بیش از سی هزار دانسته¬اند، چند مثنوی نیز هست، از جمله مثنوی قابل توجه  «خلوت راز&raq...
  تابستان 90 Pdf
 • 5. سبک سعدی در ایهام سازی و گستردگی آن در غزلیات او

  • احمد غنیپور ملکشا،سیّدمحسن مهدینیا چوبی
  ایهام، یکی از مهمترین امکانات زبان شعریست. این صنعت بدیعی را از انواع هنجارگریزیهای معنایی میدانند که در محور همنشینی و مجاورت که مبتنی بر ترکیب است، بوجود می‌آید و کلام را با ابهام که از عناصر مهم زبان ادبی است، پیوند میدهد.  این مقال...
  تابستان 90 Pdf
 • 6. بارقه هایی از سبک مناظره در ادبیات فارسی ایران (نظم)

  • احمد ذاکری،مریم صمصامی
  انسان، با توجّه به زندگی اجتماعی و ارتقای  درجات اخلاقی  و با اتکا بر نیروی عقل و نطق و گاهی  به منظور« تنازع برای بقا »، از مشاجره و« ستیزه گفتاری » مبرّا  نیست.« مناظره» و« سؤال وجواب&ra...
  تابستان 90 Pdf
 • 7. رویکرد سبک مصنوع مرصادالعباد به قرآن کریم

  • اسحاق طغیانی،تقی اجیه
  میدانیم که از ویژگیهای سبک نثر مصنوع در زبان و ادبیات فارسی، بهره‌گیری از آیات قرآن کریم است. اما این چنین نیست که همه‌ آثار و کتبی که به این سبک پدید آمده است، در رویکرد به آیات یکسان باشد.قرآن کریم منبع لایزال در معرفت الله است که عارفان ...
  تابستان 90 Pdf
 • 8. ویژگیهای سبکی «نل و دمن»

  • رضامصطفوی سبزواری،عبدعلی تقیان
  یکی از بزرگترین گویندگان فارسی زبان دردربارگورکانیان هندکه به مقام ملک الشّعرایی جلال الدّین اکبر(963-1014 ﻫ .ق)رسید و او را پس از امیرخسرو دهلوی، بزرگترین شاعر فارسی گوی هند دانسته اند، ابوالفیض فیضی(954-1004 ﻫ .ق)است که علاوه برآثاردیگر، همچون بسیا...
  تابستان 90 Pdf
 • 9. تازه های اندیشه و زبان در کتاب سیاحتنامه

  • عصمت خویینی
  در اواخر عهد قاجاربا ظهور اندیشه های نو در آثار نویسندگانی چون زین العابدین مراغه ای ، طالبوف ومیرزا ملکم خان و با تغییرمخاطبان این آثار ،سبک نثر متحول شده ، طریق سادگی را پیش میگیرد. « سیاحتنامه ابراهیم بیک » ازنخستین آثاراین دوره به حساب می آید. د...
  تابستان 90 Pdf
 • 10. بررسی سبک محتوایی بنمایه های حماسی سمعک عیار

  • حجّت اله فِسَنقَری،میلاد جعفرپور
  در بیشتر پژوهشهایی که تا امروز انجام شده، واکاوی بنمایه¬های حماسی در بستر نظم بوده و شواهد آنهم عموماً محدود به شاهنامه است، حال آنکه سازه¬ها و بنمایه¬های حماسی، در اثری مانند سمک عیّار در عرصۀ نثر از یکسو و فاصلۀ زمانی نزدیکی که این اثر ...
  تابستان 90 Pdf
 • 11. مکتب فؤاد کرمانی در شعر عاشورائی

  • غلامرضا کافی
  امروز به حادثه عاشورا و شهادت حضرت اباعبدالله، به عنوان یک فرهنگ نگریسته میشود. و در طول تاریخ قرائتهای مختلف از آن صورت گرفته است. نفوذ این فرهنگ در جان مسلمانان، آن را به عرصه هنر و ادبیات کشانده و یکی از شایع‌ترین شکل‌های هنری مکتب عاشور...
  تابستان 90 Pdf
 • 12. سبک شناسی لایه ای

  • ابوالقاسم قوام،مریم درپر
  در معنایی عام، سبک روشی از کاربرد زبان است که در یک بافت معیّن، بوسیله شخص معیّن و برای هدفی مشخّص بکار گرفته میشود. با توجه با این تعریف، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه میتوان ویژگیهای سبکی متن یک نامه را در ارتباط با بافت بیرونی آن بررسی کرد...
  تابستان 90 Pdf
 • 13. نگاهی سبک شناسانه به اشعار نصرت رحمانی

  • غلامرضا مستعلی پارسا،حجت اله امیدعلی
  تحلیل ساختار و محتوای شعر شاعران با عنایت به رویکردهای نقد و سبک شناسی از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است و میتواند مخاطب را به لایه های درونی و بیرونی اثر، اندیشه ها، روحیات و عواطف شاعر رهنمون شود.  نصرت رحمانی (1308- 1379) از پیشروان جریان ش...
  تابستان 90 Pdf
 • 14. بررسی تحول کارکردهای حرف «را» در ادوار نثر فارسی

  • دکتر عیسی نجفی،سید محمد آرتا
  مسأله اصلی این تحقیق بررسی و توصیف و تحلیل «بسامد» و«کارکرد» های حرف «را» در ادوار نثر فارسی از لحاظ سبک شناسی است. در این تحقیق 8073 مورد حرف «را» در 26731 سطر از 97 نویسنده به نسبت دوره های نثر فارسی ...
  تابستان 90 Pdf
 • 15. بررسی تکرار نحوی در غزل سعدی

  • نجمه نظری
  سعدی را استاد سخن سهل و ممتنع در ادبیات فارسی لقب داده اند.  راز سهل و ممتنع بودن کلام سعدی را تا حد زیادی میتوان در فرم شعر او جستجو کرد. از  مشخصه های بارز سبکی در غزل سعدی، تکرار نحوی است که از سویی با دستور زبان و از سوی دیگر با بلاغت، ...
  تابستان 90 Pdf
 • 16. سبک تاریخنگاری فردوسی در شاهنامه

  • حمیرا زمردی،خاورقربانی
  مقالۀ حاضر به بررسی سبک تاریخ نگاری فردوسی در شاهنامه، پرداخته است. در این مطالعه ابتدا به روش   توصیفی– تطبیقی، مواد تاریخی شاهنامه با منابع تاریخی بعد از اسلام تا قرن هشتم مقایسه شده سپس با روش   تحلیلی – انتقادی، اختلافات آنه...
  تابستان 90 Pdf
 • 17. تأثیرپذیری سبکی عاشق اصفهانی از حافظ

  • محمّد امیر مشهدی
  بی گمان حافظ شیرازی دارای ویژگیهای منحصر بفرد است که یکی از مهمترین و برجسته ترین آنها این است که سبک حافظ در غزل، در شیوۀ غزلسرایی شاعران بعد از او، بیشترین تأثیر را گذاشته و از این جهت با هیچیک از دیگر شاعران فارسی قابل مقایسه نیست، بطوریکه از شعر ...
  تابستان 90 Pdf
 • 18. مقایسه تحلیلی مبانی فکری سبک شکوائیه های انوری و خاقانی

  • اسدالله واحد،محمّدعلی نوری باهری
  یکی از موضوعات بسیار مهمّ در شعر قرن ششم که آن را از شعر دوره ای پیشین متمایز میسازد، شکوه و شکایت است؛ علّت این امر نیز پریشانی اوضاع اجتماعی و سیاسی آن دوره بوده¬است. انوری و خاقانی، یکی از ابیورد خراسان و دیگری از شروان آذربایجان، در دو اقلیم ...
  تابستان 90 Pdf
 • 19. بررسی نمادها در سبک نوشتاری «منیرو روانی پور»

  • لیلا‌هاشمیان،رضوان صفایی صابر
  نماد یا سمبول بعنوان یکی از اصلیترین و قدیمیترین عناصر پرورش دهنده مفاهیم هنری از دیرباز نه تنها در گستره ادبیات، بلکه در همه رشته‌های مرتبط با هنر، اهمیت فراوانی داشته و حتی در کتابهای مقدس ادیان الهی نیز حجم وسیعی از مصادیق عرفانی و فلسفی در ق...
  تابستان 90 Pdf
 • 20. بررسی مصادیق رد و طعن در دیوان ناصر خسرو

  • زخرف خانی سمسکنده،سیده بی بی زینب افضلی
  هجو در اشعار ناصرخسرو هرچند که به سخافت و سخنان خلاف اخلاق کشیده نشده است دیده میشود؛ او انتقادهای خود را با صراحت و تلخی تمام بیان کرده است. در این مقاله برآنیم تا مصادیق ردّ و طعن، مخاطبان و تعابیر هجوآمیز را در دیوان ناصر خسرو بررسی کنیم و بر اساس...
  تابستان 90 Pdf
 • 21. بررسی وجوه تمایزات و تشابهات سبکی در قصائد عصر مغول

  • محمدرضا برزگر خالقی،وحیده نوروززاده چگینی
  این مقاله دربارۀ بررسی وجوه تمایزات و تشابهات سبکی قصاید عصر مغول است. قصاید این دوره از نظر تقسیم بندی سبک شناسی در دوره سبک عراقی و از نظر موضوعی در زمره اشعار غنایی قرار میگیرند. اگرچه در این عصر، دوران قصیده سرایی بسر آمده و شاعران بزرگی به غزلسر...
  تابستان 90 Pdf
 • 22. تصویر قهرمان - زن در داستانهای عاشقانه منظوم فارسی با تکیه بر منظومه های لیلی و مجنون

  • بهناز پیامنی
  درمنظومه های غنایی، زنان یکی از ارکان پایدار وتاثیرگذارند بطوری که براحتی توان تغییر روند داستان را دارند. آشنایی با جلوه های مختلف شخصیت ایشان موجب آگاهی هرچه بیشتر از جریان قصه خواهد شد ترسیم سیمای قهرمان – زن در داستانهای عاشقانه به کمک رنگ،...
  تابستان 90 Pdf