ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه
ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) شماره 98

سال : 17
شماره : 4
شماره پی در پی : 98

اطلاعات مقاله

ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 17، شماره 4، ، شماره پی در پی 98

چهار گوهر در چهره ای دیویاز

صفحه (143 - 158)
بهنام طیبی ، سیما منصوری (نویسنده مسئول)، مسعود پاکدل ، فرزانه رحمانیان
تاریخ دریافت مقاله : مرداد 1402
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : آبان 1402

چکیده

زمینه و هدف: در این مقاله ماهیت چهار عنصر سازنده گیتی (آب، باد، خاک و آتش) در نگاه ایران باستان و اساطیر ایرانی بررسی گردیده و با توجه به باور دوینی (اهریمن و اهورمزدا) نهفته در چهار عنصر؛ جایگاه طبقاتی خاص این عناصر نیز بررسی شده است. در این جستار، بر پایه خوارداشت مادینگی؛ همچنین تصریح متون اساطیری و پهلوی بر مادینگی دو عنصر فرودین آب و خاک در برابر نرینگی عناصر باد و آتش با بازتاب‌های این باور در حماسه ملی و در خلال داستان‌های شاهنامه استخراج شده است و بر آن اساس بخشهای نمور، تاریک، کثیف و جرمانی و دارای ویژگیهای نامطلوب با عناصر فرودین که مادینه پنداشته شده اند مرتبط شده و جلوه های اهریمنی به شمار آمده اند. چهار عنصر با توجه به دوری و نزدیکی از اهورمزدا و اهریمن، جایگاه شریف و وضیع دارند و به عناصر نرینه اهورایی و مادینه و پست اهریمنی تقسیم شده اند.

روش مطالعه: در این تحقیق، شیوه توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر فیش برداری به روش کتابخانه ای عمل شده است.

یافته ها: چهره دوینی این عناصر به سه شکل در شاهنامه فردوسی تجلی یافته است شامل چهره اهورایی، چهره دو جنبه ای و چهره اهریمنی. این مقاله هر سه شکل و سه چهره متفاوت این عناصر را از خلال اشعار شاهنامه فردوسی استخراج کرده و به نمایش گذاشته است.

نتیجه گیری: مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته که هر سه چهره اهریمنی، اهورایی و دو جنبه ای چهار عنصر در شاهنامه وجود دارد.

کلمات کلیدی
اسطوره , دیویازی , خاک , آب , باد , آتش (حماسه ملی چارگهر)

فهرست منابع
 • بهار، مهرداد. (۱۳۸۶). از اسطوره تا تاریخ. چاپ پنجم. تهران: چشمه.
 • پیربایار، ژان. (۱۳۸۷). رمزپردازی آتش. ترجمه جلال ستاری. تهران: مرکز.
 • رستگار فسایی، منصور. (۱۳۷۹). اژدها در اساطیر ایران. تهران: توس.
 • رضی، هاشم. (۱۳۶۶). تاریخ مطالعات دینهای ایرانی. تهران: فروهر.
 • --------- . (۱۳۸۱). آیین مهر. تهران: بهجت.
 • زنر، آر. سی. (۱۳۸۴). زروان یا معمای زرتشتی گری. ترجمه تیمور قادری. تهران: امیرکبیر.
 • ستاری، جلال. (۱۳۹۰). پژوهش در قصه سلیمان و بلقیس. چاپ سوم. تهران: مرکز.
 • سرکاراتی، بهمن. (۱۳۸۵). سایه های شکار شده. تهران: طهوری.
 • فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۷۵). شاهنامه. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: قطره.
 • کومن، فرانتس. (۱۳۸۳). آیین پر رمز و راز میترایی. ترجمه هاشم رضی. تهران: بهجت.
 • کویاجی، جهانگیر. (۱۳۸۸). بنیادهای اسطوره و حماسه ایران. گزارش جلیل دوستخواه. تهران: آگه.