ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 2، ، شماره پی در پی 36

نگاهی سبک شناسانه به نسخۀ منحصر به فرد دیوان میرزا کاظم طبیب یزدی

صفحه (0 - 0)
نازنین غفّاری(نویسنده مسئول) ، دکتر محمّد صادق بصیری ، دکتر محمود مدبّری
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
میرزا کاظم طبیب یزدی، پزشک و شاعر برجستۀ روزگار قاجار منسوب به خاندان بلندآوازۀ کرمانی مشهور به خاندان حکیمان است که مرحوم ناظم الأطبّاء نیز از همین خاندان برخاسته است. جدّ أعلای این خاندان حکیم نفیس بن عوض کرمانی طبیب بزرگ قرن هشتم و نهم هجری است. میرزا کاظم طبیب به سبب سکونت در منطقۀ محدود ابرکوه تاکنون گمنام مانده است. ایشان صاحب دیوانی است که با مختصّات شعری سبک بازگشت سروده شده و مشتمل بر غزل، قصیده، مثنوی، مسمّط، رباعی، ترکیب بند و ترجیع بند و قالبهای ترکیبی میباشد. میرزا کاظم در سرودن اشعار آیینی به ویژه نوحه نیز دستی توانا داشته است. در این نوشتار برآنیم به این پرسش پاسخ دهیم که: میرزا کاظم طبیب یزدی کیست و مختصّات سبکی و نوآوریهای ایشان در شعر چیست؟

کلمات کلیدی
عصر مشروطه , ترجمه , یوسف اعتصام‌الملک , میرزا کاظم طبیب یزدی , بصیر , نفیس بن عوض , سبک , نسخۀ خطّی , دیوان اشعار