ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 1، شماره 3، ، شماره پی در پی 1

معرفی برخی لغات زبان کردی امارلوئی و بررسی جایگاه تاریخی این طائفه در ایران

صفحه (0 - 0)
آزاده احسانی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
موضوع مورد پژوهش در مقاله پیش رو معرفی مختصر زبان کردی اَمارلویی(عمارلویی) گیلان و نیز بررسی جایگاه جغرافیای کردان اَمارلو میباشد . زبان کردی اَمارلویی گیلان در گروه گویشهای کردی شمال غربی یا کرمانجی جای دارد . شمار زیادی از کردان اَمارلو در استان گیلان و بخش بزرگی از آنان در استان خراسان زندگی میکنند .اما مطلب مورد پژوهش در این مقاله پس از معرفی کوتاه جایگاه تاریخی و جغرافیایی مردم اَمارلوی گیلان و زبان آنان ،‌ بررسی نمودن تعدادی از واژه‌های این زبان جهت آشنایی بیشتر خوانندگان با ساختار لغوی و آوایی و ریشه‌شناختی برخی واژه‌های کردی اَمارلویی می‌باشد . بررسی دستور و ساختار واژه‌های کرد اَمارلو و مقایسه آن با زبانهای کهن ایرانی به ویژه فارسی میانه نشان میدهد که کردی اَمارلویی میتواند دریچه ای با‌شد برای مطالعه و پژوهش زبانهای کهن ایرانی، زیرا همگونیهای واژگانی و دستوری بسیاری میان این زبان با زبانهای کهن ایرانی وجود دارد .

کلمات کلیدی
زبان , زبان کردی , زبان کردی اَمارلویی , گویشهای کردی , فارسی میانه , تاریخ و جغرافیا طایفه ‏های اَم