ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 4، ، شماره پی در پی 50

شیوه های طنزپردازی ابوالفضل زرویی نصرآباد در «رفوزه ها»

صفحه (27 - 42)
مریم پراکنده، یدالله بهمنی مطلق(نویسنده مسئول)، علی اکبر افراسیاب پور
تاریخ دریافت مقاله : بهمن 97
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تیر 98

چکیده
در این مقاله به روش توصیفی_ تحلیلی به بررسی شیوه های طنزپردازی ابوالفضل زرویی نصرآباد شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز معاصر در مجموعه رفوزه ها که تقریباً دربردارنده همه طنزسروده های اوست، پرداخته شده است. زرویی در این اثر توانسته است با استفاده از شیوه های مختلف طنزپردازی اعم از استفاده از زبان محاوره ای، تقلید خنده دار از شعر دیگران، مهمل گویی، بازی با کلمات، استفاده از طنز موقعیت، ویران کردن سمبلها، مسخره کردن و مورد طعن قرار دادن دیگران، ستایش اغراق آمیز دیگران، استفاده از دشواژه های غیر رکیک، ذکر دلایل به ظاهر نا مربوط، طعنه و کنایه های طنزآمیز، برجسته سازی، نوشتن پاورقیهای طنزآمیز در توضیح شعرهای خود، تشبیه کردن انسان به حیوانات و کمک گرفتن از وزن و فضاهای خالی در شعر، اندیشه های سیاسی اجتماعی خود را بیان کند. زرویی در مجموعه رفوزه ها، تنگناهای اجتماعی را در آزرده خاطری مردم پیدا میکند و بار سنگین این ناگواریها را با زبانی به ظاهر تلخ از دل و روح خواننده برمیدارد و در قالبهای مختلف با زبانی روان، نشاط و خنده را بر لبها مینشاند و خود را به منتقد ادبی تبدیل میکند.<-p>

کلمات کلیدی
طنز اجتماعی , ابوالفضل زرویی نصر آباد , رفوزه ها , شیوه های طنزپردازی