ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 2، ، شماره پی در پی 36

سبک و شیوۀ عطار در نیایش

صفحه (0 - 0)
دکتر فریده داودی مقدم
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
نیایش به عنوان شکلی از رفتار دینی که هدف از آن، جستن ارتباط با موجودیتی است که فرد نیایشگر او را به عنوان آفریدگار خود یا موجودی روحانی در نظر میگیرد؛ در ادیان مختلف به شکلهای گوناگونی صورت میپذیرد. در همین زمینه از گذشته تا به امروز همواره نحوۀ نیایش و پرستش هر مردمی، به عنوان یکی از مهمترین عناصر و آموزه­های دینی مورد توجه پژوهشگران این عرصه بوده است. عطار نیشابوری، از جملۀ عارفان، سخن­سرایان برجسته و نابغه زبان فارسی است که از شگرد نیایش برای بیان آموزه های اخلاقی و عرفانی خود سود میجوید و بسیاری از تعالیم والای خویش را در خلال این نیایشها طرح و به مخاطبان خویش به طور مستقیم و غیرمستقیم القا میکند و برخی از درماندگیها و حیرانیهای بشر را در کرۀ خاک به تصویر میکشد و در مناجات با خدا، در پرتوی از امید، سخن از زندگی و زیستن معنوی و مرگی عارفانه میراند که برای سرگشتگیهای بشر امروز، میتواند راهکارهایی ارائه دهد یا با آنها همدلی و همنوایی کند. در برخی موارد نیز، این نیایشها بسیاری از معضلات و نابسامانیهای جامعۀ روزگار خویش و مناسبات قدرت را طرح و نقد میکنند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی برخی از نیایشهای عطار و بیان ویژگیهای آنها در مثنویهای وی میپردازد.

کلمات کلیدی
بیدل دهلوی , بیدل پژوهی , تازگی سخن , سبک شخصی , دشواریها , تنوع معنایی , نیایش , تمثیل , عطار