ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 2، ، شماره پی در پی 36

تصحیح و سبک شناسی سوگند نامه روحانی

صفحه (0 - 0)
اصغر بهاری، مهدی نوریان(نویسنده مسئول)،عطا محمدّ رادمنش
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تحقیق در میراث ادبی زبان فارسی بهویژه در میان گنجینههای خطّی که هنوز به زیور طبع آراسته نشدهاند و کمتر در دسترس محقّقان قرار دارند، بسیاری از گوشههای تاریک تاریخ و فرهنگ ما را روشن خواهد کرد. از جملۀ این منابع خطّی، سفینۀ 115 سناست که اشعار فراوانی از گویندگان کمترشناختهشدۀ زبان فارسی در بر دارد و هنوز به شیوهای علمی و روشمند تصحیح و منتشر نشده است. از جملۀ این گویندگان، روحانی، شاعر توانمند قرن ششم است که کاملترین روایت قصیدۀ مشهور او در این سفینه به چشم میخورد. این قصیده از زمرۀ سوگندنامههاست و اطلاعات زبانی و ادبی ذیقیمتی دارد که بر اهمّیت آن افزوده است. در این مقاله، پس از ارائۀ اطلاعاتی دربارۀ زندگی و احوال روحانی، سوگندنامۀ او بر مبنای سفینۀ 115 سنا، مونسالاحرار فى دقایقالاشعار و هفتاقلیم تصحیح و از نظر سبکی بررسی شده است.

کلمات کلیدی
وقارشیرازی , انجمن دانش , ویژگیهای سبکی , توانشهای زبانی , شیوه نویسندگی , روحانی , سوگندنامه , سفینه 115 سنا , مونس الاحرار فى دقایق الاشعار , هفت اقلیم , تصحیح , سبک شناسی