ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 2، ، شماره پی در پی 36

تحلیلی بر سبکِ نگارشِ باستانی پاریزی در پا‌نویسهایش

صفحه (0 - 0)
محمد شیخ(نویسنده مسئول) ، یعقوب فولادی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
نثرِ پارسی در تاریخِ تطورِ خود، دستخوشِ دگرگونیهای فراوانی شده است که در هر دوره‌ای رنگ و بوی خاصّ خود را دارد. بر این بنیاد، در نثرِ کهنسالِ پارسی پس از گُذار از گُدارِ مشروطه و رسیدن به عصرِ معاصر، دگرگونیهایی رُخ میدهد، یا به نوعی پوست‌اندازی میکند؛ میتوان گفت: این تغییر و تحولِ عظیم حاصلِ ارتباط با نوشته‌های فرنگیان، تکانه‌های مدرنیته و نثرِ روزنامه‌ای است. از شگردهای نویسندگیی که در این دوره بوجود آمد، «پاورقی»/ «پانویس»‌دهی است. شگردی که امکانِ توضیح، اظهارِ نظر، یادداشتهای جانبی و ارجاع را در زیرِ صفحه به نویسنده میدهد. از نویسندگانِ صاحبِ سبکِ معاصر که از این تکنیک بسیار بهره برده، محمّدابراهیم باستانی پاریزی است. به گونه‌ای که بخشِ قابلِ توجهی از صفحاتِ کتابهایش را به پانویس اختصاص داده‌است. پرسشِ اصلی تحقیق این است که: پانویسهای باستانی پاریزی چه مؤلفه‌ها و مشخصه‌هایی دارند و نقشِ آنها در مقبولِ نظر افتادنِ سبکِ نویسندگی باستانی پاریزی به چه میزان است؟ این پانویسها در تنوع پانزده­گونه و حجمِ آنها نیز گاهی به چهار صفحه میرسد و چون از نظرِ محتوایی رابطه تنگاتنگی با متن دارند، ساختاری منسجم را به کتاب داده‌اند. نتیجه حاصل از پژوهش نشان میدهد که پانویس و این نوع پانویس‌دهی از مؤلفه‌های سبکِ شخصی باستانی پاریزی است و یکی از مهمترینِ عواملِ برجسته شدن و مقبولِ نظر افتادنِ کتابهای او نزدِ خوانندگانش است.

کلمات کلیدی
بررسی محتوایی و سبکی , غزلیات مشتاقیه , مظفر علیشاه , مولوی کرمانی , نثرِ معاصر , سبکِ شخصی , پانویس , باستانی پاریزی