ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 2، ، شماره پی در پی 36

تاثیرپذیری نظام‌الدین استرآبادی از شاعران سبک خراسانی و عراقی و نوآوریهای او

صفحه (0 - 0)
محمدرضا پاشایی(نویسنده مسئول) ، مهدی حمزه پور سوینی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
مشخص­کردن تأثیرپذیریها و تأثیرگذاریها از زمینه­های مهم بررسی سبک­شناسانۀ اثری ادبی است. در تاریخ­ادبیات ایران هرقدر از عمر شعر فارسی میگذرد این موضوع اهمیّت بیشتری می­یابد. حال این پرسش مطرح است که سخنوران سده نهم تا چه اندازه تحت نفوذ شعرای پیشین بودند و آیا کارشان تقلید محض از شعرای سبک عراقی و خراسانی بوده یا توانسته­اند خود نیز نوآوری کرده و حتی راهگشای نسل­های بعد از خود باشند؟ این مقاله سعی کرده است به بررسی سه موضوع بپردازد، نخست تأثرات نظام استرآبادی از سخنوران پیشین، سپس تلاش او برای رهایی از تقلید و سعی در نوآوری و سوم ابداعات خاصی که در شاعران پس از او مؤثر بوده است. نظام توانسته­است در قصیده­سرایی به بزرگانی چون ظهیر، انوری، خاقانی و سلمان نزدیک شود و به سیاق آنان قصیده­هایی پر طمطراق بسراید. قسمت مهمی از هنرنمایی او از همین روش مجال بروز یافته است. این آگاهی از ادبیات گذشته موجب شده است که شاعر برای رهایی از مقلّدبودن، دست به نوآوری زند و با وجود اینکه زمینه­ شعرش همان مدحگویی است، در دام تقلید صرف گرفتار نشده و هنرنماییهای شاعرانه­اش موجب شده که در دیوانش تصاویر بدیعی بسیار زیبایی مشاهده کنیم، آن هم از مضامینی که قرنها شاعران پیشین آنها را در کوره طبع خویش پروده بودند. در لایه­ای دیگر از مطالعه دیوان نظام نوآوری­های خاصی را میبینیم که شاعران بعد از او را متأثر کرده است. استفاده از «اسلوب معادله» یکی از این نوآوریها است که تأثیر آن بر شاعران سبک هندی به خوبی مشهود است.

کلمات کلیدی
وزن شعر , هجاهای کوتاه و بلند , تسکین , سکته عروضی , ناصرخسرو , قصیده , نوآوری نظام استرآبادی , شاعران سبک خراسانی و عراقی , زمینه‌های تأثیرپذیری