ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 2، ، شماره پی در پی 36

تأثیر جنگهای دهه چهل و پنجاه شمسی بر جریان مدرنیسم در ادبیات داستانی ایران

صفحه (0 - 0)
دکتر حمیرا زمردی ، شایسته سادات موسوی(نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
این نوشتار در نظر دارد به بررسی تأثیر جُنگهای ادبی دهه چهل و پنجاه بر جریان مدرنیسم بپردازد. داستان­نویسی در ایران از دهه بیست به بعد با تب و تاب اعتراضات اجتماعی درآمیخت و داستان­نویسان خود را متعهد و ملزم به بازنمایی واقعیات اجتماعی میدانستند. تسلط ادبیات متعهد بر فضای داستان­نویسی ایران تا دهه چهل ادامه پیدا کرد اما این فضای تک صدایی در دهه چهل شروع به تغییر کرد، نویسندگان جوان و پیشرو گرد هم آمدند و در شهرهای مختلف ایران به تشکیل انجمن‌های ادبی متعددی دست زدند. تشکیل این انجمن‌های ادبی اغلب با انتشار گاهنامه‌هایی با عنوان جُنگ(Miscellanea) همراه بود، از جمله: جُنگ بازار، جُنگ پارت، فلک­الافلاک، جُنگ هنر و ادبیات جنوب و... در این جنگها نویسندگان و مترجمان ایرانی به اهمیت تغییر در نگرش، زبان و فرم در ادبیات داستانی ایران اشاره کردند و علاوه بر چاپ مقاله‌هایی درباره مدرنیسم و تمهیدات آن، کوشیدند با انتشار ترجمه‌هایی از آثار مدرنیستی غرب و همچنین داستان‌های کوتاه فارسی از نویسندگان مدرنیست ایران، جریان مدرنیسم در ادبیات داستانی ایران را جان دهند. جنگ اصفهان با در پیش گرفتن یک خط مشی واحد برای سالهای متمادی بر لزوم تغییر ادبیات داستانی سنتی ایران اصرار ورزیدند. برخی از مهمترین چهره‌های ادبیات مدرنیستی ایران را میتوان در میان این حلقه دید، از جمله: هوشنگ گلشیری، بهرام صادقی، تقی مدرسی، ابوالحسن نجفی.

کلمات کلیدی
شعر شیعی در قرن نهم , نظام الدین استرآبادی , نسخ خطی , تصحیح , دهه های چهل و پنجاه , مدرنیسم , ادبیات داستانی ایران , جنگها , جنگ اصفهان