ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه

سال : 13
شماره : 12
شماره پی در پی : 58

اطلاعات مقاله
  • تعداد نمایش : 129
  • تعداد دانلود : 79

ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 12، ، شماره پی در پی 58

بررسی گونه‌های طنز پردازی و سبک فکری نویسندگان مکتب داستان‌نویسی اصفهان (با تکیه بر آثاری از هوشنگ گلشیری، بهرام صادقی و محمد کلباسی)

صفحه (65 - 81)
فرشته مرادی ، نوازاله فرهادی (نویسنده مسئول)، محمد شفیعی
تاریخ دریافت مقاله : آبان 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : خرداد 1399

چکیده

طنز از گونه‌ای از ادبیات غنایی است که به‌قصد اصلاح نابه‌سامانیها، معایب و نقایص جامعه ایجاد میشود و از جهت دورنمایۀ انتقادی، میتواند مؤثرترین نوع نقد به‌حساب آید. این شیوۀ بیانی دیدگاهی است که نارسایی‌های جامعه را به بهترین شیوه به‌تصویر میکشد ، صادقی و کلباسی داستان‌نویسان معاصر ایرانی مکتبی موسوم به مکتب اقلیمی اصفهان هستند که به‌دلیل برخورداری از روحیات حساس و موشکافانه آثاری را خلق کرده‌اند که گرچه در زمرۀ آثار طنز به‌معنای صِرف و محض نیست اما زبان و بیان کنایی، پر طعن و تعریض و گاه آمیخته به شوخ‌طبعی آنان که برای طرح ماجرا مورد استفاده قرار میدهند، سبب خلق آثاری شده است که میتوان آنها را از جنبۀ طنزآمیز و گونه‌های طنز مورد واکاوی و بررسی قرار داد. در مجموع پرسش اصلی این پژوهش آن است که سبک فکری این سه نویسنده در بافت پیچیده، پنهان و پرتعمق داستانهایشان به چه صورت است؟ پاسخ باید بیان کرد که هدف این سه نویسنده در وهلۀ اول طنزپردازی نیست بلکه آنان برای انتقادات اجتماعی خود و خرده‌ گیری بر بحرانهایی که هویت انسان معاصر را تحت‌الشعاع خویش قرار داده است دست به دامان ابزار طنزپرداری آن‌هم از گونۀ طنز تلخ و سیاه شده‌اند. در این پژوهش به بررسی آثار هوشنگ گلشیری، بهرام صادقی و محمد کلباسی از جهت گونه ‌های طنز و تحلیل و نتیجه‌گیری داده ‌ها به‌شیوۀ بررسی سبک فکری بر اساس روش توصیفی- تحلیل بر‌مبنای داده ‌های کتابخانه ‌ای پرداخته‌ایم.


کلمات کلیدی
مکتب اصفهان , داستان معاصر , هوشنگ گلشیری , بهرام صادقی , محمد کلباسی , گونه‌های طنز , سبک فکری