ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.112 می باشد
نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر می گردد. این نشریه به بررسی و انتشار مقالات علمی تخصصی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی به عنوان ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی و با امتیاز"ب" در حوزه موضوعات زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تأثیر 0.112 و با درجه کیفیت Q2 می باشد. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و پذیرش به چاپ می رساند.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
ترجمه متون به انگلیسی
برای ترجمه متون خود به انگلیسی میتوانید با آقای محمد صادقی به شماره 09155512901 تماس حاصل فرمایید.

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 7، ، شماره پی در پی 53

بررسی و تصحیح چند لغزش در نفثه المصدور بر اساس سبک نویسنده

صفحه (245 - 266)
محمد شهریاری ، محمدرضا صالحی مازندرانی (نویسنده مسئول)، مختار ابراهیمی
تاریخ دریافت مقاله : آذر 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : بهمن 1398

چکیده
سبک و اصالت متن میتواند یاریگر پژوهشگر در تصحیح باشد. در متن نفثه المصدور لغزشهایی بوده است که با تصحیح و شرح دقیق امیرحسن یزدگردی و پژوهشهای بعد از آن اغلب آنها اصلاح شده است؛ امّا در این میان هنوز مواردی پیدا میشود که حفظ اصالت متن ایجاب میکند به آنها پرداخته شود. از آنجا که متن اوّلیه خود اثر و قرائن موجود در آن مناسبترین ابزار مصحّح برای این کار است، نگارندگان در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی میکوشند با تکیه بر انسجام متن، همگرایی و همنشینی واژه ها و همچنین اهتمام به روابط بینا متنی میان این اثر با دیگر آثار بویژه سیرت جلال‌الدین به تصحیح برخی از آن لغزشها بپردازند و با ارائه دلایل و شواهد، شکل درست آنها را پیشنهاد کنند.

کلمات کلیدی
نسوی , نفثه المصدور , تصحیف و تحریف , انسجام متن , تصحیح