ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.112 می باشد
نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر می گردد. این نشریه به بررسی و انتشار مقالات علمی تخصصی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی به عنوان ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی و با امتیاز"ب" در حوزه موضوعات زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تأثیر 0.112 و با درجه کیفیت Q2 می باشد. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و پذیرش به چاپ می رساند.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
ترجمه متون به انگلیسی
برای ترجمه متون خود به انگلیسی میتوانید با آقای محمد صادقی به شماره 09155512901 تماس حاصل فرمایید.

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 7، ، شماره پی در پی 53

بررسی سبک‌شناسی منظومۀ « ازهر و مزهر » اثر نزاری قهستانی

صفحه (159 - 180)
فرشته گل سرخی، سید مهدی رحیمی(نویسنده مسئول)، محمد بهنام فر
تاریخ دریافت مقاله : اسفند 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : اردیبهشت 1399

چکیده
منظومۀ ازهر و مزهر، سرودۀ نزاری قهستانی، اثری است در قالب مثنوی که مضمون اصلی آن روایت داستان دو دلداده به یکدیگر و جنگهای مزهر برای بازپس‌گیری ازهر است. با توجه به موضوع اثر و به کار رفتن موضوعات عشق و حماسه در آن، میتوان این منظومه را از نوع ادبی تلفیقی غنایی- حماسی دانست. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی-تحلیلی نوشته شده است به بررسی سبک‌شناسی این اثر پرداخته‌ایم. از مجموع ده هزار و ششصد بیت این منظومه، تعداد چهارهزار بیت بطور تصادفی، از هر دو بخش غنایی و حماسی اثر مورد بررسی قرارگرفته‌است. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی و تعیین ویژگیهای سبکی در دو بخش غنایی و حماسی منظومۀ ازهر و مزهر است. نتایج تحقیق نشان میدهد که انتخاب بحر هزج علاوه بر اینکه در بخش غنایی باعث تناسب وزن با موضوع سخن گردیده است، در بخش حماسی نیز با موضوع اثر تناسب دارد. تکرار واج ، واژه، تخفیف کلمات و جناس، باعث افزایش موسیقی درونی این منظومه شده‌است.ساختار سبکی واژه ها آمیزه‌ای از زبان غنایی، محاوره‌ای، حماسی و عرفانی است. مختصات ادبی کلام، بیشتر بر تقلید استوار است؛ بیشترین نوع تشبیهات حسی به حسی است، استعاره‌ها بیشتر مکنیه اند و کنایه‌ها بیشترعامیانه و محاوره‌ای است .

کلمات کلیدی
سبک‌شناسی , ازهر و مزهر , نزاری قهستانی , منظومۀ حماسی- غنایی