ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
شناسه نشریه

سال : 13
شماره : 11
شماره پی در پی : 57

اطلاعات مقاله
  • تعداد نمایش : 18
  • تعداد دانلود : 81

ماهنامه علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 11، ، شماره پی در پی 57

بررسی سبک‌شناسی مجموعه داستان کوتاه «نیمدری» اثر غلامرضا رضایی

صفحه (183 - 200)
آزیتا قولی گله ، حسین خسروی ، امیرحسین همتی
تاریخ دریافت مقاله : آذر 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : تیر 1399

چکیده

سبک شناسی دربرگیرندۀ روشی مشخص در بررسی متون ادبی است. با تعمّق در آثار برجستۀ ادبی، آنچه در بررسی سبک شناسی آنان بیشتر مورد توجّه قرار میگیرد، ویژگیهای زبانی، بلاغی و فکری شاهکارهای ادبی است.

در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای نوشته شده‌است، مجموعه داستان« نیمدری» نوشتۀ غلامرضا رضایی، از منظر سبک‌شناسی در سه سطح فکری، زبانی و ادبی، بررسی و تحلیل شده‌است. نتایج تحقیق نشان میدهد، اشاره به مراسم ازدواج و عزاداری، باورهای عمومی و وهمی و برخی گزاره های خرافی دربارۀ جن و باورهای عامیانه از نکات واژه ساز و آشنایی زدا در سطح فکری و سود جستن از تشبیهات و کنایه های اقلیمی و ضرب‌المثلهای رایج در زبان شفاهی، به‌کارگیری ساختار محاوره در کلیّت نثر و استفاده از واژه های محاوره ای و نامهای محلی، از دیگر خصوصیات نثر «نیمدری» در سطح ادبی و زبانی است.

کلمات کلیدی
غلامرضا رضایی , نیمدری , سبک شناسی , سطح زبانی , سطح فکری , سطح ادبی

فهرست منابع
  • -بیان و معانی (1387). شمیسا، سیروس. میترا، تهران.
  • - تکرار از عوامل زیبایی کلام و تشخص شعر حسین منزوی.
  • (1394).خسروی، حسین و سهراب برگ¬بیدوندی، فصل¬نامه زیبایی¬شناسی ادبی 26: 39-1.
  • - دستور زبان فارسی. (1389). انوری، حسن. گیوی، حسن. تهران: فاطمی.÷÷ - ساختار و تاویل متن. (1393). احمدی، بابک. چ17، تهران: مرکز.#÷ - ساختار زبان شعر امروز. (1378). علی¬پور، مصطفی. تهران: فردوس.
  • -صدسال داستان نویسی در ایران. (1368). میرعابدینی، حسن. ج2، تهران: تندر.
  • - معناشناسی و هویت ساختار در شعر نیما یوشیج. (1383). نیکوبخت، ناصر و محمد بیرانوندی، پژوهشهای ادبی 5: 146-131.#÷ -. موسیقی کلمات در شعر فردوسی. (1386). یوسفی، غلامحسین، مجموعه مقالات کاغذ زر، چاپ دوم، تهران: سخن، صص176-212.
  • -نگاهی دیگر به موسیقی شعر و پیوند آن با موضوع تخیل و احساسات شاعرانه، (1384). فیاضمنش، پرند. فصلنامه پژوهش زبان و فارسی، دوره جدید، شماره چهار، صص163-168.
  • - نیمدری (1381). رضایی، غلامرضا. تهران، آرویج.