ماهنامه علمی سبک شناسی و تحلیلی متون نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
ضریب تاثیر این ماهنامه 0.112 می باشد
نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) به عنوان نخستین نشریه خصوصی کشور به صورت ماهنامه منتشر می گردد. این نشریه به بررسی و انتشار مقالات علمی تخصصی در حوزه نظم و نثر ادبیات فارسی فعالیت مینماید. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی به عنوان ده نشریه برتر فارسی زبان کشور موفق به اخذ رتبه علمی و با امتیاز"ب" در حوزه موضوعات زبان و ادبیات فارسی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده است. این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و دارای ضریب تأثیر 0.112 و با درجه کیفیت Q2 می باشد. نشریه سبک شناسی نظم و نثر فارسی آماده دریافت و بررسی مقالات ارزنده حاصل از پژوهش های کیفی و کمی پژوهشگران و استادان این حوزه می باشد و مقالات را پس از داوری های مشارکتی و پذیرش به چاپ می رساند.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
ترجمه متون به انگلیسی
برای ترجمه متون خود به انگلیسی میتوانید با آقای محمد صادقی به شماره 09155512901 تماس حاصل فرمایید.

ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 13، شماره 7، ، شماره پی در پی 53

بررسی سبک نگارش عامیانه معاصر بر مبنای سوگ در کارت نوشته های غرب کشور (با تکیه بر سوگ نوشته های لرستان)

صفحه (205 - 222)
فریبا ولی پور عالم، مسعود سپه وندی (نویسنده مسئول)، علی حیدری
تاریخ دریافت مقاله : آبان 1398
تاریخ پذیرش قطعی مقاله : دی 1398

چکیده
شعر و نثر زبان فارسی تمام لایه های زندگی مردم ایران را فرا گرفته و با فرهنگ مردم مناطق مختلف با هر لهجه و گویش محلی کاملا عجین شده است .در مناطق مختلف جغرافیایی بنا به عادات و آداب خود، از لحظه ای که یکی از افراد خانواده از دست داده میشود ، بازماندگان برای بیان عواطف و احساسات خود در فراق فرد متوفی به ادبیات متوسل شده و عباراتی شاعرانه و پرسوز و گداز را بر زبان جاری میکنند.در چاپ اعلامیه های ترحیم، حضور اشعار و عبارات ادبی بسیار پررنگ است و در حقیقت این سوگ نوشته و گورنوشته ها به نوعی بیانگر احساسات درونی بازماندگان هستند. اعلامیه های ترحیم مناطق مختلف ایران جلوه گاهی زیبا از اشعار پرسوز و گداز زبان فارسی هستند و در حقیقت جزیی از نامه های عاطفی به حساب میایند. آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته میشود جنبه فکری سبک شناسی و مضامین عمده این اشعار و عبارات ادبی سوگ نوشته ای در غرب کشور  با تکیه بر اعلامیه های ترحیم چند سال اخیر در استان لرستان  است. با این فرضیه که اشعار بومی منطقه، سوگ نوشته ها را تحت تاثیر قرار داده اند و تمام سوگ نوشته های این منطقه دارای تنوع فراوانی در مضمون هستند که ریشه در فرهنگ غنی مردم منطقه دارد. بررسی این بعد از ادبیات معاصر و چگونگی سبک نگارش و بیشترین مفاهیم مورد نظر در این اعلامیه ها اساس این پژوهش میباشد.  روش کار در این مقاله شیوه تحلیلی توصیفی است وازجمله مهمترین نتایج به دست آمده تنوع فراوان کارت نوشته ها هم از نظر اشعار و عبارات ادبی و هم از نظر مضامین موجود در آنهاست و نیز تاثیرپذیری این دست کارت نوشته ها از فرهنگ و ادبیات بومی منطقه نکته قابل توجه در کارت نوشته های لرستان است.

کلمات کلیدی
ادبیات معاصر , سوگ نوشته , اعلامیه ترحیم , لرستان