ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 10، شماره 2، ، شماره پی در پی 36

آبشخورهای فرهنگی و دینی شعر شفیعی کدکنی

صفحه (0 - 0)
حجت‌ الله بهمنی مطلق
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
شفیعی‌کدکنی با انتشار دوازده دفتر شعری و نیز انتشار شعرهای پراکنده در نشریات، در میان شاعران معاصر بعنوان شاعری بزرگ و صاحب سبک شناخته شده‌است. یکی از ویژگیهایی که شعر او را از شعر سایر شاعران ممتاز و مشخص میگرداند پشتوانه غنی فرهنگی شعر اوست. در این مقاله آبشخورهای این پشتوانه فرهنگی و چگونگی نمود عناصر آن بررسی میشود تا از این طریق هم نقش میراث فرهنگی در آفرینش آثار هنری جدید مشخص شود و هم بخشی از گرایشهای فکری شاعر شناخته گردد. برای این منظور پس از شناسایی و استخراج‌ عناصر فرهنگی، آنها را طبقه‌بندی و تحلیل کرده‌ایم. نتیجه پژوهش نشان میدهد که علاوه بر عناصر فرهنگ ایرانی، عناصر فرهنگی سایر ملل در شعر شفیعی حضور دارند و رابطه شعر شفیعی با این میراث فرهنگی یک رابطه دو سویه است. از طرفی این میراث فرهنگی به شعر شفیعی عمقِ معنایی و غنای زبانی میبخشد و از طرفی هم آن میراث از زیر گرد و غبار تاریخ به در کشیده میشود و در آینه شعر شفیعی با چهره‎ای تازه و نو به حیات خود ادامه میدهد و با زندگی و جامعه امروزی پیوند بر قرار میکند.

کلمات کلیدی
شعر دوره صفوی , معراج الخیال , تجلی شیرازی , نسخۀ خطی , مشخصات سبکی , شعر معاصر. شفیعی‌کدکنی. میراث