ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 1، شماره 3، ، شماره پی در پی 1

نظامی گنجه ای و معراج رسول (ص)

صفحه (0 - 0)
روح‌الله هادی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
معراج رسول الله (ص) از وقایع حیات پربرکت ایشانست که کمی قبل از هجرت رخ داده. این سفر آسمانی که در شبی از شبهای رمضان انجام شده، از عجیب ترین وقایع حیات رسول خداست و از همان زمان تاکنون همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در تفسیرهای مختلف قرآن در ذیل سوره إسرا و نجم بدان پرداخته شده است. معراج در ادب فارسی نیز از موضوعات مورد علاقه شاعران بوده و از اوایل قرن پنجم در شعرفارسی دیده میشود. میزان توجه شاعران به معراج تا قرن ششم اندک است اما در قرن ششم توجه سنایی و خاقانی را بخود جلب کرده ، در حدیقه و تحفه العراقین از آن سخن گفته میشود . پس از این دو شاعر، عنایت به معراج در پنج گنج نظامی به بالاترین حد میرسد بگونه ای که شاعر در حدود سیصد بیت بتوصیف این واقعه میپردازد. دلیل این امر بگمان نگارنده سرشت شاعرانه نظامیست که از یک سو دین انگار و از سویی خیالپردازست و در زندگی حضرت محمد(ص) هیچ واقعه ای را نمی توان یافت که تا این اندازه خیال انگیز و مناسب با دنیای شاعرانی همانند نظامی باشد. نظامی با انتخاب معراج هم در دنیای زاهدانه خویش باقی میمانـد و هم به نیاز شاعرانه طبیــعت خویش پاسخ میدهد.

کلمات کلیدی
معراج , نظامی , براق , إسراء , قرآن , رسول الله(ص)