ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 1، شماره 3، ، شماره پی در پی 1

صاحبقران شاعری

صفحه (0 - 0)
احمد احمدی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
در عرصه فسیح فرهنگ اسلامی ، همه دانشهای دینی و هنرها به معجزه جاویدان خاتم ، کلام الله مجید ، باز می گردد . کلام وحی نیز « سنت » صاحبان مقام عصمت علیهم السلام را ، در حجیت و اعتبار همتراز خویش اعلام می دارد . شاعران پرورده در جغرافیای اسلام ، انس و دلدادگی و اثرپذیری و بهره گیری خویش را از این دو منبع آسمانی ، در سخن خود ، به وفور نشان داده اند . رودکی ، آدم الشعرای ادب فارسی ، با وجود کمی اشعار بازمانده از او ، در زمره ادیبانی است که این تأثیر و شیفتگی را به کرّات باز نموده است .

کلمات کلیدی
قرآن , حدیث , ادب فارسی , رودکی