ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 9، شماره 1، ، شماره پی در پی 31

شیوههای زبانی و ادبی ویژۀ مصطفی رحماندوست در خلق تصاویر اشعار آموزش محور کودکان

صفحه (0 - 0)
نرگس اسکویی (نویسنده مسئول) ، لیلا خانی‌پور
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بزرگسالان همواره، به دلایل و منظورهای گوناگون، پی یافتن راهکارهایی برای ورود و تأثیر بر ذهنیات و دنیای درونی کودکان می پویند. ادبیات و شعر، با اشکال، گونه ها، تکنیک ها و عناصر ادبی و هنری مختص خود، یکی از کهن ترین و مهم ترین دستاوردهای بشری در این زمینه به شمار می آید. سخنوران، پابه پای علمای تعلیم و تربیت، پیوسته مرجع تولید آثاری ماندگار و پرنقش در حوزه های مختلف پرورش ابعاد شخصیتی و مهارتی کودکان بوده اند. در این میان، از بین عناصر ادبی و شعری، از جهت تأثیرگذاری بر جهان ذهنی کودک، تصاویر شعری نقش بسیار مهمی ایفا میکنند. این مقاله، در جستجوی نحوۀ اثرگذاری تصاویر تخیلی و ادبی موجود در اشعار آموزش محور مصطفی رحمان دوست بوده است. برای این کار، ابتدا انواع مفاهیم آموزشی و سپس اشکال و ویژگیهای تصاویر استفاده شده در هریک از موضوعات آموزشی در اشعار رحماندوست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کارکردهای حسی این تصاویر همراه با تواناییهای تجربی، عاطفی و تخیلی عامل تاثیرگذاری در پرورش مفاهیم تربیتی مد نظر شاعر در این دسته از اشعار است.

کلمات کلیدی
مهارت کودک , عاطفه , تجربه , شعر کودک , تصاویر شعری , تخیل.