ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 1، شماره 3، ، شماره پی در پی 1

جایگاه پیشه ها در شاهنامه فردوسی

صفحه (0 - 0)
بهناز پیامنی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
بازخوانی شاهنامه فردوسی، با هدف آگاهی از وضعیت اقتصادی جوامع در گذشته های دور، شناختی شایسته از تحولات اقتصادی در طول زمان به دست خواهد داد که میتواند در برخی مواقع، راهگشای رخدادهای همسان با فاصله زمانی ومکانی باشد.در همه سرزمینها رویکرد دولتها ومردم به مشاغل از جمله مواردیست که تاثیری مستقیم بر اقتصاد آن جوامع خواهد داشت. اقبال یا عدم توجه به پیشه ای خاص نیز پایگاههای اجتماعی متفاوتی را شکل می بخشد که بررسی چنین نکاتی صورت آشکارتری از وضعیت اقتصادی جوامع، میزان درآمد وسطح زندگی افراد در ذهن ترسیم خواهد کرد.در این نوشتار به این پرسشها پاسخ داده خواهد شد که انواع پیشه های موجود در شاهنامه کدامند؟ چه معیارهایی در طبقه بندی آنها موثرست؟ و با توجه به نظام اقتصادی حاکم بر جوامع در شاهنامه درآمد ناشی از آنها چه میزان از نیاز مالی خانواده ها را برطرف خواهد ساخت؟بدین منظورتا حد امکان، تصویری روشن ازچگونگی دسته بندی مشاغل بر اساس میزان وابستگی به حکومتها، صاحبان پیشه ها، پایگاه اجتماعی ونیز میزان درآمد حاصل از آنها با هدف آشنایی بیشتر با فضای اقتصادی و اجتماعی شاهنامه ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی
فردوسی , شاهنامه , جامعه , اقتصاد , پیشه