ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 1، شماره 3، ، شماره پی در پی 1

بررسی تصحیحات فارسی عباس اقبال آشتیانی

صفحه (0 - 0)
شهرام آزادیان
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
شادروان عباس اقبال آشتیانی (1314ﻫ.ق.-1334ﻫ.ش.) یکی از پیشروان و بزرگان تحقیق در ایران است.آثار او وهمدورگانش پایه های تحقیق در ایران هستند و بازخوانی آنها ازاین جهت اهمیت دارد. این مقاله به بررسی و نقد تصحیحات فارسی عباس اقبال و ارزشگذاری آنها میپردازد.

کلمات کلیدی
تصحیح , متون , اقبال , تحقیق , نسخه شناسی , نقد