ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع

فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
سال 1، شماره 3، ، شماره پی در پی 1

ادبیات تعزیه در چهار محال و بختیاری

صفحه (0 - 0)
حمید رضائی
تاریخ دریافت مقاله :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله :

چکیده
تعزیه نوعی نمایش مذهبی است که با رسمیت یافتن تشیع در ایران شکل منسجم و منظمی به خود گرفت و در دوره قاجار با توجه نشان دادن شاهان قاجار نه تنها در پایتخت که در تمامی مناطق ایران از رونق وشکوه خاصی برخوردار شد. در سرزمین چهار محال و بختیاری نیز، هم به دلیل علاقه عامه مردم و هم حمایت برخی از خوانین اهمیت و اعتبار یافت. این توجهات موجب بوجود آمدن مکتبهای مختلف تعزیه در این منطقه گردید که غالب سرایندگان اشعار مجالس تعزیه نیز از شعرای بومی بودند در این مقاله کوشش شده ضمن بررسی این نوع ادبی در چهارمحال و بختیاری به برخی خصوصیات و ویژگی‌های سبکی آن نیز اشاره شود.

کلمات کلیدی
تعزیه , چهار محال و بختیاری , دورة قاجار , مجالس , تعزیه , شعر