ماهنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)
چاپ کتابها و پایان نامه

کلیک کنید

ضریب تاثیر این ماهنامه 0.142 می باشد
در زمان فصلنامه بودن در سالهای 93و94 پر استنادترین نشریه زبان و ادبیات فارسی کشور و جزو ده نشریه برتر کل حوزه علوم انسانی بوده است.
تماس با ما
آدرس: تهران صندوق پستی 1558-14665
کد پستی: 1981619353
تلفن: 22065569-021
ایمیل: info@bahareadab.com
بررسی مقالات با نرم افزار مشابهت یاب
تمامی مقالات در زمان بررسی و داوری توسط برنامه مشابهت یاب سمیم نور آزمایش میشوند.
شاپا 2008-2789 صاحب امتیاز نشر امید مجد
دانلود فایل تعهد نامه
فرم تعارض منافع
شیوه ارسال مقاله از طریق پرتال

برای ارسال مقاله میتوانید آن را به نشانی Info@bahareadab.com ایمیل کنید. و یا از طریق سامانه ثبت مقالات اقدام نمایید . ورود به سامانه

لازم به ذکر است مطالعه فرم تعهد نویسندگان و تایید آن الزامی میباشد. دانلود فایل تعهد نامه
همچنین نویسنده باید فرم تعارض منافع را مطالعه و با آن موافق باشد